ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΟΤ- ΕΝ 1504

 Το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 1504 δημιουργήθηκε από την ανάγκη ορθής κατανόησης και προσέγγισης των ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με την επισκευή όσο και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Αποτελεί συνεπώς εκτός από Κανονισμό και εργαλείο στα χέρια του μηχανικού (και όχι μόνο) στο ζήτημα της επισκευής και προστασίας του σκυροδέματος.
 Συνολικά το πρότυπο αποτελείται από 10 κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η ορολογία που αναφέρεται στο Πρότυπο ώστε να γίνει κατανοητό. (ΕΝ 1504-1)

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές των προϊόντων ή εκείνων των συστημάτων που στοχεύουν στην επιφανειακή προστασία του σκυροδέματος. (ΕΝ 1504-2)

Στο τρίτο δίνει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για επισκευές σε φέροντα ή μη φέροντα στοιχεία σκυροδέματος.(ΕΝ 1504-3)

Στο τέταρτο αναφέρεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη δομική σύνδεση-συγκόλληση.(ΕΝ 1504-4)

Στο πέμπτο αναφέρεται στις προδιαγραφές που απαιτούνται για τα έγχυτα προϊόντα σκυροδέματος. (ΕΝ 1504-5)

Στο έκτο κεφάλαιο δίνει τις προδιαγραφές για τις αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού. (ΕΝ 1504-6)

Στο έβδομο αναφέρεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος. (ΕΝ 1504-7)

Στο όγδοο ορίζεται το πώς πρέπει να γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος παραγωγής προϊόντων επισκευής και προστασίας σκυροδέματος αλλά και η αξιολόγηση της  συμμόρφωσης. (ΕΝ 1504-8)

Στο ένατο κάνει μια επισκόπηση των Γενικών Αρχών και Μεθόδων Επισκευής όπως και Προστασίας σκυροδέματος και για τη Χρήση των Προϊόντων και Συστημάτων. (ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9)

Στο δέκατο δίνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την επί τόπου εφαρμογή των προϊόντων στο έργο και τον ποιοτικό έλεγχο της εφαρμογής τους. (ΕΝ 1504-10)

Τέλος κάνει αναφορά στη σήμανση CE των σχετικών προϊόντων και στα συστήματα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9
ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:

Αρχή 1: Προστασία έναντι διεισδύσεων
Αρχή 2: Έλεγχος υγρασίας
Αρχή 3:Αποκατάσταση σκυροδέματος
Αρχή 4:Δομική ενίσχυση
Αρχή 5:Αύξηση φυσικής αντίστασης
Αρχή 6: Αντοχή σε χημικά
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:
Αρχή 7: Διατήρηση και επαναφορά παθητικότητας
Αρχή 8: Αύξηση αντίστασης
 Αρχή 9: Έλεγχος καθοδικής ζώνης
 Αρχή 10: Καθοδική προστασία
Αρχή 11: Έλεγχος ανοδικής ζώνης


Πηγές:
1. ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
2. Επισκευή και προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με τεχνολογία SΙΚΑ. Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας Sika)
3. «Αρχές προστασίας, συντήρησης και δομητικές επεμβάσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504» από το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης της ΤΫV
Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)