ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΓΚΑΡΑΖ. ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΥΓΡΑΣΙΕΣ.

Εντατικής φύτευσης δώματα:
Ο νόμος επιβάλλει να φυτεύονται οι ακάλυπτοι χώροι πάνω από τα υπόγεια με εντατική φύτευση.
Ορθός τρόπος στεγανοποίησης κήπου με περιορισμένες πιθανότητες αστοχίας

Η συνήθης πρακτική είναι χρήση ανεστραμμένων δοκαριών. Όχι σπάνια η έλλειψη καλής μελέτης για την αποχέτευση των ομβρίων και του νερού ποτίσματος, οδηγεί κάποιους στο να δημιουργήσουν οπές στις ανεστραμμένες δοκούς, προκειμένου να βρουν διέξοδο προς υδρορροή κάποια από τα «κουτιά» ή διαμερίσματα που (οι ανεστραμμένες δοκοί) δημιουργούν και για τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί (ή είναι αδύνατη πλέον η τοποθέτησή τους) υδρορροές.

Η συχνότητα αστοχίας ως προς τη στεγανότητα αυτών των οροφών υπογείων στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα μεγάλη.
Οι αιτίες είναι πολλές μερικές από τις οποίες περιγράφονται εδώ:
α) «Οικονομία» στις στεγανωτικές στρώσεις που απαιτούνται αλλά και στις υπόλοιπες εργασίες, αυξάνοντας δραματικά τη διακινδύνευση αστοχίας του έργου.
β) Λάθος επιλογή στεγανωτικών υλικών.

γ) Ανεπαρκής αποστράγγιση. Ενίοτε η διάστρωση σκύρων ως μέσον για τη δημιουργία αποστραγγιστικής στρώσης, όταν αυτή τοποθετείται επί των στεγανωτικών μεμβρανών, χωρίς στρώση προστασίας, τραυματίζει την υγρομόνωση.
δ) Πλημμελής προεργασία. Αφορά κυρίως την εξομάλυνση των οριζόντιων επιφανειών των ανεστραμμένων δοκών, του δαπέδου και των κάθετων επιφανειών του κήπου.
ε) Πλημμελής στήριξη ή διαδρομή σωλήνων αποχέτευσης ή ομβρίων του κτιρίου σε κάθετες επιφάνειες του κήπου.
στ) Μία στεγανωτική στρώση σε συνδυασμό με απουσία κλίσεων!
ζ) Πλημμελές διάστρωση του χώματος. (Η πιο συνηθισμένη αιτία).
η) Διάστρωση χώματος που περιέχει σκύρα ή χαλίκι.
θ) Απουσία αντηλιακής προστασίας της στεγανωτικής στρώσης που εξέχει του χώματος.
ι) Μη χρήση λάμας (προφίλ) προστασίας στις κάθετες απολήξεις των στεγανωτικών μεμβρανών.
ια) Εκ των υστέρων στηρίξεις σωλήνων ή άλλων υλικών, που τραυματίζουν την υγρομονωτική στρώση.
ιβ) Παρατεταμένη αναμονή με εκτεθειμένες τις στεγανωτικές στρώσεις, μέχρι την ολοκλήρωση του κήπου με το χώμα. Μπάζα, μικροαντικείμενα που πετιούνται, ακόμη και ικριώματα που στήνονται πάνω στις στεγανωτικές στρώσεις, αποτελούν την αμέσως συχνότερη αιτία αστοχίας της μόνωσης.
ιγ) Κακή εφαρμογή των υλικών.
ιδ) Στήριξη του αποστραγγιστικού φύλλου (στις κάθετες απολήξεις του) επί των στεγανωτικών μεμβρανών.
ιε) Βουλωμένες υδρορροές.
ιστ) Μελλοντικές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές ή κηπουρικές εργασίες που τραυματίζουν τις στεγανωτικές στρώσεις.
ιζ) Επιλογή φυτών με επιθετικό ριζικό σύστημα (πχ μπαμπού)
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)