ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Ή ΣΤΕΓΗΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

 Κίνδυνοι υδρογέφυρας από καμινάδες:


Καμινάδα αποκολλημένη από το στηθαίο

α) Από ανεπίχριστες καμινάδες.

β) Από αρμούς διακοπής εργασιών όταν δεν έχουμε μία, αλλά συστάδα από καμινάδες.
γ) Από αποκολλημένο επίχρισμα ή άγριας υφής επίχρισμα.
δ) Από αποσαθρωμένα επιχρίσματα.
ε) Από το σημείο όπου απολήγει η καμινάδα ή η προστατευτική εξωτερική της προστασία (στέψη της).
στ) Από αρμούς μεταλλικής επένδυσής της (αν έχουμε τέτοια).
ζ) Από αστεγανοποίητη – άβαφη επιφάνεια.
η) Από αρμό επαφής της καμινάδας με στηθαία ή τοίχο δωματίου.
ρωγμή στη βάση υψίκορμης χτιστής καμινάδας

θ) Από υγροποιήσεις από έλλειψη θερμομόνωσης.
ι) Από σπασμένη καμινάδα (αμιαντοτσιμέντου ή άλλο υλικό).
ια) Από οπές στην καμινάδα.
ιβ) Από λιθόκτιστες καμινάδες ή χτισμένες με εμφανές τούβλο.
καμινάδα με κατεστραμμένα επιχρίσματα

ιγ) Από καμινάδα που τέμνει διαμπερώς τη μόνωση με μεταλλική απόληξη. Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική στεγανωτική μελέτη με τη χρήση ανθεκτικών σε υψηλές θερμοκρασίες υλικών αλλά και γεφύρωσης με την κύρια στεγανωτική στρώση.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)