ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Ή ΕΙΣΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΥ- ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Μέρος Α΄.

Η ορθή στεγανοποίηση των τοιχίων ενός υπογείου δίνει μεγάλο βάρος στη
 σωστή μελέτη και στην ορθή προεργασία του υποστρώματος. Στη φωτό
βλέπουμε κάποιες από αυτές.

Σε ένα υπόγειο μπορεί να εμφανιστούν με ποικίλα συμπτώματα υγρασίες που δηλώνουν την ανάγκη μόνωσής του. Τέτοια είναι η εμφάνιση υγρασιών στα τοιχία, η εισροή υδάτων από αυτά, η εισροή υδάτων από το δάπεδο ή και συνδυασμός όλων αυτών.

Εμφάνιση υγρασιών στα τοιχία: Η αιτία εμφάνισης υγρασιών στα υπόγεια οφείλεται σε τέσσερις κύρια λόγους (βλ. ανάρτησή μας για τη συμπτωματολογία υγρασιών σε υπόγειο). 

 Ως πρώτη αιτία μπορεί να είναι η πλημμελής ή ελλιπής στεγανοποίησή τους κατά την κατασκευή τους ή η θραύση για οποιοδήποτε λόγο, του τοιχίου η οποία διέρρηξε  τη στεγανωτική στρώση ή από τραυματισμό κατά τη διάρκεια του μπαζώματος ή και από λήξη του χρόνου ζωής του στεγανωτικού υλικού που είχε επιλεχθεί.

Τα συμπτώματα σ’ αυτή την περίπτωση εμφανίζονται υπό τη μορφή ακανόνιστων υγρασιών είτε στο επίχρισμα (εφόσον υφίσταται τέτοιο) είτε στο σκυρόδεμα, σε οποιοδήποτε σημείο τους, που είναι όμως βυθισμένο στο χώμα. Στην περίπτωση που τα τοιχία έχουν επενδυθεί με γυψοσανίδα ή έχει χτισθεί πρόσθετος τοίχος από οπτοπλινθοδομή, τα συμπτώματα εμφανίζονται πάντα στη βάση τους ως ανερχόμενη υγρασία.

Υγρασία σε τοιχίο υπάρχοντος υπογείου
Ως δεύτερη αιτία μπορεί να είναι η εισροή υδάτων από το δάπεδο (ασχέτου προελεύσεως) η οποία μπορεί να διαβρέχει και νοτίζει το γέμισμά του (χωρίς να εμφανίζεται απαραίτητα νερό στο δάπεδο) και καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με το επίχρισμα των τοιχίων ή με το γυμνό σκυρόδεμά του, να εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία. Χαρακτηριστικό της είναι η κυματοειδής ακανόνιστη παράλληλη με το δάπεδο μορφή που παίρνει, ξεκινώντας από λίγα εκατοστά από αυτό έως (κάποιες φορές) και πάνω από ένα μέτρο.

Ως τρίτη αιτία μπορεί να είναι καθαρά ανερχόμενη υγρασία προερχόμενη από το έδαφος στο οποίο εδράζεται το τοιχίο. Τα συμπτώματα που εμφανίζει είναι τα ίδια με αυτά της δεύτερης προαναφερθείσας αιτίας.

Η εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας ξεκινά από την ενδελεχή
 μελέτη αποκλεισμού πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.
Τέλος ως τέταρτη αιτία μπορεί να είναι η υγροποίηση υδρατμών είτε στο δάπεδο (προκαλώντας ανερχόμενη υγρασία, κάτι που μπορεί να συμβεί κυρίως σε περιοχές που εμφανίζουν συχνά παγετό) είτε στα τοιχία καθ’ αυτά υπό τη μορφή υδρώματος, που όταν συμπυκνώνονται οι σταγόνες «τρέχουν» προς τα κάτω, είτε υπό τη μορφή μυκήτων – μούχλας (αν και για την εμφάνισή της προαπαιτείται η συμπύκνωση υγρασίας επί των τοιχίων). Στην τελευταία περίπτωση ουσιαστικά δεν έχουμε εισροή υγρασιών έξω από την κατασκευή αλλά υγροποίηση της εσωτερική υγρασίας του κτηρίου στις παγωμένες επιφάνειες. Οφείλεται δηλαδή καθαρά σε διαφορά θερμοκρασίας (μέσα ζέστη έξω κρύο) και είναι αποτέλεσμα ελλιπούς θερμομόνωσης.

Πλημμυρισμένο υπόγειο πριν και μετά τις εργασίες
υγρομόνωσής του από το εσωτερικό του.

2.          Η εισροή υδάτων από τα τοιχία υπογείου μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές αιτίες. Η πρώτη αιτία και συχνότερη μπορεί να είναι η πλημμελής ή ελλιπής στεγανοποίησή τους κατά την κατασκευή τους ή η θραύση για οποιοδήποτε λόγο, του τοιχίου η οποία διέρρηξε  τη στεγανωτική στρώση ή από τραυματισμό κατά τη διάρκεια του μπαζώματος ή και από λήξη του χρόνου ζωής του στεγανωτικού υλικού που είχε επιλεχθεί.

Η δεύτερη αιτίαείναι η πιθανή βλάβη σε σωλήνα νερού που έχει επιχρισθεί, η οποία μπορεί να εμφανίζει μικρή ή μεγαλύτερη διαρροή. Σε τέτοια περίπτωση το σύμπτωμα είναι πάντα τοπικό και το επίχρισμα είναι μόνιμα νοτισμένο χωρίς όμως την εμφάνιση έντονων αποχρωματισμών ή συσσωρεύσεων αλάτων.

Η τρίτη αιτίαείναι η εισροή νερού από αρμό διαστολής του κτηρίου. Τη διαφοροποιούμε από την πρώτη αιτία, επειδή η τεχνική λύση αντιμετώπισης του προβλήματος διαφέρει σημαντικά.

Στεγανοποίηση στο δάπεδο ενός υπογείου. Ιδιαίτερη μέριμνα
δόθηκε εδώ στον αρμό διακοπής εργασιών του δαπέδου με το ΄
περιμετρικό τοιχίο και τις κολώνες. Αφού σκάψαμε τον αρμό
και τον σφραγίσαμε με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονι-
άματα επιπροσθέτως ενισχύσαμε τη στεγανωτική στρώση με
ειδικό πολυεστερικό οπλισμό. Ως υλικό χρησιμοποιήθηκε τσι-
μεντοειδούς βάσεως στεγανωτικό υλικό που αντεχει σε αρνητι-
κες πιέσεις νερού.
3.          Η εισροή υδάτων από το δάπεδο μπορεί να έχει επίσης τέσσερις διαφορετικές αιτίες: Πρώτη αιτία και συχνότερη είναι η εισροή υδάτων από τοπικό υδροφόρο ορίζοντα ή από την τάση ισοσταθμίας του ύδατος, σε συνδυασμό με μη απορροφητικό εδαφικό υπόστρωμα, οπότε από γειτονικούς κήπους ή ακάλυπτο έδαφος τα ύδατα φθάνουν ως ένα μικρό βάθος, εκεί συναντούν το μη απορροφητικό στρώμα και προκαλούν προσωρινά το σχηματισμό μικρών υπόγειων λιμνών.

Δεύτερη αιτία μπορεί να είναι διαρροή από σωλήνα νερού.

Σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα συναντώ-
νται περιπτώσεις έντονης εισροής νερού. Η δεύτερη
φωτογραφία τραβήχτηκε  μόλις 10  μέρες αργότερα από
την πρώτη που ξεκίνησαν οι εργασίες υγρομόνωσης

Τρίτη αιτία μπορεί να είναι οι υγροποιήσεις υδρατμών είτε στο δάπεδο προκαλώντας ανερχόμενη υγρασία, κάτι που μπορεί να συμβεί κυρίως σε περιοχές που εμφανίζουν συχνά παγετό στα τοιχία και τους εσωτερικού τοίχους υπό τη μορφή υδρώματος.  Κάποιες φορές τα συμπτώματα μπορούν να πάρουν και τη μορφή μυκήτων – μούχλας (αν και για την εμφάνισή της προαπαιτείται η συμπύκνωση υγρασίας επί του δαπέδου). Στην τελευταία περίπτωση ουσιαστικά δεν έχουμε εισροή υγρασιών κάτω από το δάπεδο αλλά υγροποίηση της εσωτερική υγρασίας του κτηρίου στις παγωμένες επιφάνειες είτε του επιστρωμένου δαπέδου είτε και κάτω από αυτό στο επίπεδο του σκυροδέματος. Οφείλεται δηλαδή καθαρά σε διαφορά θερμοκρασίας και είναι αποτέλεσμα ελλιπούς θερμομόνωσης.

Τέλος ως τέταρτη αιτία είναι αυτή της ανερχόμενης υγρασίας, η οποία συχνότερα εμφανίζεται στα πρανή εδάφη. Η ανερχόμενη υγρασία σ’ αυτή την περίπτωση εμφανίζεται και σε εσωτερικούς-ενδιάμεσους- τοίχους και όχι μόνο στα περιμετρικά τοιχία.

 Ο εντοπισμός της αιτίας είναι το πιο σημαντικό τμήμα του αλγόριθμου επίλυσης ενός τεχνικού προβλήματος και η επιμονή στην αναγνώρισή της, ανταμείβει τελικά τον τεχνικό.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)