ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ


Δημιουργία κλίσεων με αφρομπετόν
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μόνωσης ενός δώματος: η συμβατική μόνωση και η ανεστραμμένη μόνωση.
Με τον όρο «συμβατική μόνωση» εννοούμε ότι η στεγανωτική στρώση βρίσκεται πάνω από τη θερμομονωτική. Αντιθέτως στην «ανεστραμμένη μόνωση» η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από τη στρώση θερμομόνωσης. Στην ερώτηση ποιος τύπος μόνωσης θεωρείται καλύτερος, αν και η απάντηση δεν είναι εύκολη, η συμβατική μέθοδος θα λέγαμε ότι υπερτερεί έναντι της ανεστραμμένης.
Παρ’ ότι η ανεστραμμένη μέθοδος θα λέγαμε ότι προστατεύει τη στεγανωτική στρώση από τις θερμοκρασιακές μεταβολές καλύτερα από τη συμβατική, έχει εντούτοις ένα σημαντικό μειονέκτημα: ρέει νερό ανάμεσα στην στεγανωτική στρώση (κάτω στρώση) και τη θερμομονωτική (πάνω στρώση) ή   και παραμένει στάσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμομονωτικής απόδοσης της μόνωσης και συνάμα εγκυμονεί κινδύνους για την εισροή υδάτων από ευπαθές σημείο.
Τούτο δε σημαίνει ότι αποκλείουμε την ανεστραμμένη μέθοδο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή είναι αναγκαία (πχ όταν έχουμε περιορισμό στα ύψη).
Α’ τρόπος συμβατικής μόνωσης. Οι στρώσεις από κάτω προς τα
πάνω: 1) θερμομονωτική στρώση 2)Υλικό κλίσεων 3) Στεγανωτική
στρώση 4) τσιμεντοκονία και 5) πλακάκια ή πλάκες
Τρόποι εφαρμογής της συμβατικής μόνωσης σε οριζόντιο δώμα:
Α΄ Τρόπος (όταν δεν έχουν διαμορφωθεί κλίσεις στο δώμα)
   1)  Φράγμα υδρατμών (αν απαιτείται): ΠΡΟΣΟΧΗ το φράγμα υδρατμών τοποθετείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε πότε αυτό πρέπει να εφαρμόζεται και πως.
  2)  Θερμομονωτική στρώση. Πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ αναλόγως με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο.
 3) Υλικό κλίσεων από γαρμπιλόδεμα ή ελαφρύ κονιόδεμα (ελαφρομπετόν).
  4)  Στεγανωτική στρώση από υδρόφοβες μεμβράνες ή οπλισμένα επαλειφόμενα υδρόφοβα υλικά.
   5)  Στρώση βατότητας (αν απαιτείται) ή στρώση επικάλυψης-προστασίας της μόνωσης. Το στάδιο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η στεγανωτική στρώση μπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια, αν εκπληρούνται ορισμένη όροι αντηλιακής προστασίας ή αντοχής της στην ηλιακή ακτινοβολία.
Σε υφιστάμενες κλίσεις ακολουθήθηκε ο β΄ τρόπος συμβατι-
κής μόνωσης. Στη φάση αυτή του έργου έχει τοποθετηθεί
το θερμομονωτικό υλικό και η διαχωριστική στρώση και έχει
ξεκινήσει η προεργασία για την επικόλληση ασφαλτικών
μεμβρανών.
Β΄ Τρόπος (όταν το δώμα έχει τις κλίσεις που απαιτούνται)
1)  Φράγμα υδρατμών Ισχύει ό,τι και στον Α’ τρόπο.
2)  Θερμομονωτική στρώση. Πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ αναλόγως με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο. Εδώ η στρώση στερεώνεται στο υπόστρωμα ή επικολλάται πλήρως σ’ αυτό.
3)          Διαχωριστική στρώση (αν κρίνεται αναγκαία) η οποία επίσης στερεώνεται στο υπόστρωμα με ειδικά ανοξείδωτα, σε κάθε περίπτωση βύσματα.
   4) Στεγανωτική στρώση κυρίως από υδρόφοβες μεμβράνες ή οπλισμένα επαλειφόμενα υδρόφοβα υλικά, δευτερευόντως.
   5) Στρώση βατότητας (αν απαιτείται) ή στρώση επικάλυψης-προστασίας της μόνωσης. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τον Α΄ τρόπο.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)