ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ


Διαμόρφωση περιμετρικού καναλιού στον ξυλότυπο
Κανάλια συγκέντρωσης ομβρίων τοποθετούμε συνήθως στην απόληξη κεκλιμένων στεγών. Έχουμε δύο τύπους τέτοιων καναλιών. Ο πρώτος είναι διαμορφωμένος από τον ξυλότυπο ή τον μεταλλότυπο  και διαμορφώνεται στην περίμετρο της κεκλιμένης πλάκας, ως ορθογώνιο βύθισμά της, συνήθως 30 εκατοστά πριν την τελική απόληξή της ή στο σημείο συνάντησης δύο ή περισσοτέρων κεκλιμένων στεγών. Ο δεύτερος τοποθετείται εξωτερικά στο σημείο ακριβώς που απολήγει η κεκλιμένη στέγη.
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαμε να τα συμπτύξουμε στα εξής :
Λανθασμένος τρόπος εφαρμογής
σε  τεχνικό prospectus.
Η στεγανωτική στρώση δεν εισέρχεται
στο κανάλι συγκέντρωσης ομβρίων.
1)  Η στεγανωτική στρώση των κεκλιμένων στεγών δε συνεχίζεται μέσα στο κανάλι αλλά διακόπτεται πριν από αυτό. Αυτό προκαλεί προβλήματα καθώς τα όμβρια που κυλούν πάνω στη στεγανωτική στρώση της κεκλιμένης στέγης, είτε απορρέουν εκτός του καναλιού, είτε πολλές φορές συσσωρεύονται στην απόληξή της και εντέλει εισχωρούν κάτω από αυτήν.
2)  Πολύ μικρή διατομή της σωλήνας απορροής. Αυτό δεν επιτρέπει τη γρήγορη απορροή των ομβρίων με αποτέλεσμα το πλημμύρισμα του καναλιού και την εισροή υδάτων από το σημείο επαφής του με το κτήριο.
3)  Βούλωμα της υδρορροής από φερτές ύλες και το πλημμύρισμά του. Προκαλείται από κακή συντήρηση – καθαρισμό αλλά και από έλλειψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή αυτού του φαινομένου (πχ σχάρες, οπές εκτόνωσης σε μεγαλύτερο ύψος που θα μπορούν να εκτονώσουν τα ύδατα σε περίπτωση βουλώματος κλπ).
Κανάλι μικρού βάθους και πλάτους που δέχεται  τα όμβρια
δύο κεκλιμένων στεγών από ελενίτ και καταπονείται έντονα
από τα φύλλα του γειτονικού ευκαλύπτου. Από κάτω λει-
τουργεί χώρος γραφείων ο οποίος πλημμύριζε σε κάθε δυ-
νατή βροχόπτωση.
4)  Μικρό βάθος ή μικρό πλάτος του καναλιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πλημμυρίσματος του καναλιού και καταπόνηση του κτηρίου από εκτόνωση υδάτων προς αυτό. Το πολύ μικρό πλάτος κάποιες φορές μπορεί να μην αφορά το ίδιο το κανάλι αλλά τον σημαντικό περιορισμό του ανοίγματός του στο πάνω μέρος του, από την εξοχή της τελικής στρώσης της κεκλιμένης στέγης (πχ κεραμίδια ή πάνελ ή λαμαρίνες ή ακόμη και ή ακόμη και κυματοειδή φύλλα από αμιαντοτσιμέντο (ελενίτ) που εξέχουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και περιορίζουν το άνοιγμα του καναλιού). Το μικρός πλάτος του ανοίγματος σε συνδυασμό με μεγαλύτερο βάθος, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή των στεγανωτικών στρώσεων αλλά και στη συντήρηση του καναλιού.
5)  Κακή κατασκευή (πχ λαμαρίνα πολύ μικρού πάχους, πολύ κακές κλίσεις, στραβώματα,  αρθρώσεις με μεγάλα κενά ή ανοίγματα μεταξύ των διαμορφωμένων μεταλλικών φύλλων του καναλιού κλπ).
6)  Μεγάλο ύψος στην εξωτερική του παρειά και μικρότερο στην εσωτερική του. Αυτό σε περίπτωση πλημμυρίσματος του καναλιού εκτονώνει τα ύδατα προς την πλευρά του κτηρίου.
Η κεραμοσκεπή καταλήγει σε κανάλι με ανύπαρκτο άνοιγμα που έχει περιοριστεί
 ακόμη περισσότερο από την εξωτερική θερμομόνωση του τοίχου. Τα γειτονικά
 δέντρα σίγουρα κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα με τα
 φύλλα τους, καθώς καμία συντήρηση και καθαρισμός δεν μπορεί να γίνει στο
 κανάλι αυτό, που σημειωτέον, ήδη δεν είναι στεγανό.
7)  Δεν έχει ληφθεί υπόψη από τη μελέτη το πάχος της θερμομόνωσης στον πυθμένα του καναλιού (αν από κάτω υπάρχει κλειστός χώρος που κατοικούν ή εργάζονται άνθρωποι) ή ακόμη και στις παρειές του (αν αυτές πρόκειται να προκαλέσουν θερμογέφυρα).
8)  Από πλημμελή μελέτη υγρομόνωσής του. Συνήθως αυτό συνδέεται με την επιλογή του υλικού των κλίσεων και κυρίως των στεγανωτικών υλικών που θα επιλεγούν. Ειδικά στα μεταλλικά κανάλια η συνήθης επιλογή δημοφιλών υλικών (πχ ασφαλτικών μεμβρανών ή ελαστικών μεμβρανών EPDM) πολύ συχνά αποτυγχάνει.
9)  Η χρόνια συσσώρευση σκόνης, φύλλων ή χώματος στο κανάλι επιτρέπει σε φυτά να φυτρώσουν και να καταστρέψουν τη στεγανωτική στρώση με τις ρίζες τους.
10)              Ρωγμές σε κανάλια μεγάλου μήκους (κυρίως από σκυρόδεμα) από έλλειψη αρμών διαστολής.
11)              Χρωματισμός της εσωτερικής κοιλότητας του καναλιού με πλημμελή τρόπο, με αποτέλεσμα την αποκόλληση της χρώσης παρασύροντας επικολλημένες στεγανωτικές στρώσεις.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)