ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ

1)   Εντοπισμός θερμογεφυρών –> ανά τομέα
α)   χαραμάδες – ανοίγματα –> εντοπισμός των σημείων που βρίσκονται
β)   θερμική αντίσταση οροφής –> ανάλυση κατά στρώση
γ)   θερμική αντίσταση τοιχοποιίας –> ανάλυση κατά στρώση – σενάζια – πρέκια-πλαίσιο στήριξης
δ)   θερμική αντίσταση γειτονικών χώρων και εντοπισμός των θερμικών απωλειών
ε)   παράθυρα         
                α) κουφώματα                                   
                β) τζάμια                                   
                γ) χρήση
στ) βαφές – αντανακλαστικότητα σε φωτεινή ή και θερμική ακτινοβολία (εσωτερικά και εξωτερικά)
ζ)   ύπαρξη pilotis –> ανάλυση θερμικής αντίστασης κατά στρώση
η)   καμινάδες
θ)   εξαερισμοί
ι)    υπόγειο θερμαινόμενη ή μη
ια) μαρκίζες
ιβ) στηθαία
ιγ)  κήποι, δέντρα, ζαρντινιέρες, νερά (πισίνες, σιντριβάνια, ροή νερού)

2)   α)   Περιοχή – κλιματολογική ζώνη – ιδιαιτερότητες τοπίου (βουνό, θάλασσα κοντά, πάρκα κλπ).β) ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων και δυνατότητα εκμετάλλευσης ζεστού νερού

3)   Μεθοδολογία εντοπισμού λανθασμένων επιλογών θέρμανσης – ψύξης – φωτισμού – χρήσης νερού
α) Σκεπασμένα – θερμαντικά σώματα ή μη μονωμένοι τοίχοι από πίσω
β) Είδος καυστήρα
γ) Συντήρηση καυστήρα
δ) Ύπαρξη ή μη ενδοδαπέδιας θέρμανσης
ε) Ύπαρξη ή μη γεωθερμικού συστήματος
στ) Ύπαρξη ή μη ηλιακών θερμοσιφώνων
ζ)  Ύπαρξη ή μη φωτοβολταϊκών
η) Ύπαρξη ή μη ανεμογεννητριών
θ)  Έλεγχος σωληνώσεων νερού αν είναι μονωμένοι
ι)  Ύπαρξη ή μη αυτονομίας θέρμανσης
ια) Εντοπισμός της χρήσης της θέρμανσης
ιβ) Εντοπισμός της χρήσης της ψύξης
ιγ)  Ικανότητα των μηχανημάτων ψύξης
ιδ)  Ύπαρξη ή μη ανεμιστήρων
ιε)   Στόχευση των μηχανημάτων ψύξης (προς τα κάτω, ή γενικά)
ιστ) Συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων
ιζ)   Ύπαρξη σκιάστρων ή τεντών
ιη)  Ύπαρξη πέργκολας
ιθ)   Φωτισμός (παράθυρα, φωταγωγοί και διαφάνειες μεταξύ γραφείων)
κ)    Εντοπισμός σπατάλης νερού

4)   Είδος κτιρίου
–>γραφείων                                        
–> νοσοκομείο                                        
–> οικία σε πολυκατοικία ή αυτόνομη                                              
Κλπ

5)   Μελέτη των σημείων επέμβασης
α)   κέλυφος κτιρίου               
1) pilotis
2) υπόγειο
3) τοιχοποιία εξωτερική
4) τοιχοποιία προς κοινόχρηστους χώρους
5) τοιχοποιία προς μη θερμαινόμενους χώρους
6) υαλοπίνακες
7) κουφώματα
8) δώμα (μόνωση, ηλιακοί θερμοσίφωνες ή φωτοβολταϊκά πάνελ)
9) στηθαία
10) καμινάδες
11) εξαερισμοί
12) δάπεδα
β)   Μηχανήματα και χώροι μηχανημάτων
γ)   αύλειος χώρος
                 
i) δένδρα φυλλοβόλα προς νότο
ii) Ανεμοφράκτες προς το Βορρά
iii) γεωθερμία
iv) δυνατότητα κατασκευής προθάλαμου

v) δυνατότητα κατασκευής πέργκολας
vi) κατασκευές με νερό
vii) συστήματα εξοικονόμησης νερού  
viii)ανεμογεννήτρια μικρών αποδόσεων

6)   Μελέτη της ενέργειας που καταναλώνει το κτήριο στο χρόνο
α)   διαχωρισμός σε τύπο κατανάλωσης και ποσοστοποίηση:
i) ηλεκτρικών μηχανημάτων ή συσκευών
ii) φωτισμός
iii) θέρμανση
iv) ψύξη
v) άλλο
β)   εντοπισμός ανά τύπο κατανάλωσης της συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας
π.χ. για ψύξη σε πολύ ψηλές θερμοκρασίας ≥38 οC
ή για ηλεκτρικά μηχανήματα (ώρες λειτουργίας –>δυνατότητα χρήσης κάποιων απ’ αυτά τις νυχτερινές ώρες)
γ)   οικονομική αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού του κτιρίου

7)   Μελέτη παρεμβάσεων ανά τομέα (παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν: ηχομόνωση, πυροπροστασία, ασφάλεια, καθαριότητα, αισθητική, λειτουργικότητα, φωτισμός, στατικά, αερισμός, αντοχές υλικών και μηχανημάτων σε επιμέρους παραμέτρους και ιδιαιτερότητες του έργου, ελεύθεροι χώροι, κεφάλαιο επένδυσης και σχέση κόστους απόδοσης).  Καταγραφή των δυνατοτήτων επέμβασης με έμφαση στα δύσκολα σημεία-συνθετική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιλογή και διαχωρισμός των πιο «πράσινων επιλογών» ως κυρίαρχη πρόταση (σ’ αυτό το διαχωρισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ενσωματωμένη ενέργεια, embodied energy, των υλικών που θα εφαρμοστούν).

8)   Κοστολόγηση των παρεμβάσεων. (Αναφέρομαι σε άμεσα ή έμμεσα κόστη. Σ’ αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποκατάσταση των ενδεχόμενων επισκευών – αποκατάστασης δομικών στοιχείων ή επιφανειών, καθαρισμοί, κόστος από την τοπική παύση λειτουργίας του κτηρίου, ανυψωτικά κόστη κλπ)

9)   Προσφορά αλλά και συνοδευτικό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πριν αλλά και μετά τις επεμβάσεις.

10)   Συνοδευτική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και χρήματος ανά μήνα και έτος. Συγκριτικός πίνακας.

11)   Δυνατότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων-χρηματοδοτικά εργαλεία.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)