ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στην κατασκευή είναι η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και δορυφορικής κεραίας ή περισσότερων τέτοιων, χωρίς την προηγούμενη μελέτη για την τοποθέτηση της βάσης τους. Ως αποτέλεσμα προκύπτει κόστος για τον ιδιοκτήτη είτε για την ανύψωσή τους αν δεν έχει γίνει μόνωση στο δώμα είτε κόστος για την αποκατάσταση της στεγανότητα της μόνωσης όταν αυτή υφίσταται.
Στερέωση ηλιακών πάνω σε δάπεδο δώματος, προκαλώντας τον τραυμα-
τισμό της υγρομόνωσης που βρίσκεται κάτω από τα πλακίδια, με αποτέλε-
σμα τον πλημμυρισμό της μόνωσης.
 Οι βάσεις για  ηλιακούς θερμοσίφωνες ή δορυφορικές κεραίες θα πρέπει να προηγούνται της μόνωσης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ύψος της, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικοί τραυματισμοί, από στερέωσή τους επί της τελικής στρώσης της.
 Όταν υφίσταται μόνωση τότε η στερέωση των βάσεων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπου που να μην τραυματισθεί η στεγανωτική στρώση και αν αυτό είναι αδύνατο να σφραγισθεί άμεσα ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια της υγρομονωτικής στρώσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφράγιση αυτή θα πρέπει να γίνεται πάντα στο επίπεδο της υγρομονωτικής στρώσης και όχι σε υπερκείμενη στρώση.
 Όταν συνεπώς δεν υπάρχει μόνωση σε ένα δώμα, (αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από το ότι βρισκόμαστε στο επίπεδο της πλάκας οροφής του υπερκείμενου ορόφου και δεν έχουμε κάποια πρόσθετη στρώση με την οποία έχουν διαμορφωθεί και κλίσεις) τότε πρέπει να υπολογισθεί το ύψος μίας μελλοντικής θερμοϋγρομόνωσης στα σημεία που πρόκειται να στερεωεθί κάποιος ηλιακός θερμοσίφωνας ή κεραία ή ακόμη και κάποιο μηχάνημα κλιματισμού ή φωτοβολταϊκό πάνελ για τα οποία θα γράψουμε αναλυτικά σε επόμενο άρθρο.
Τόσο το ύψος του ηλιακού από την πλάκα όσο και της δεξα-
μενής δεν υπολογίστηκαν σωστά σ’ αυτή την ταράτσα. Έτσι
ο ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώσει το επιπλέον κόστος ανύ-
ψωσής τους, προκειμένου να προχωρήσει σε μόνωση.
 Ο υπολογισμός του ύψους μιας μελλοντικής μόνωσης σε κάποιο σημείο του δώματος γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1) Εντοπίζουμε την πιο κοντινή στο σημείο αυτό υδρορροή στην οποία όμως σίγουρα θέλουμε να συγκεντρώνουμε και να παροχετεύουμε τα όμβρια της περιοχής που μας ενδιαφέρει.
2) Μετράμε την πιο μακρυνή απόσταση της βάσης που πρόκειται να κατασκευάσουμε από την υδρορροή αυτή.
3) Ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται η υδρορροή υπολογίζουμε το ύψος της στρώσης που θα διαμορφώσει τις κλίσεις και αυτό γίνεται ως εξής: υπολογίζουμε 5 εκατοστά πάχος στρώσης του υλικού κλίσεων στο σημείο της υδρορροής και σ’ αυτό προσθέτουμε την απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου της βάσης από την υδρορροή, επί το ποσοστό κλίσης της μόνωσης που επιθυμούμε. Έστω για παράδειγμα ότι η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου της βάση από την υδρορροή είναι 7 μέτρα και η κλίση της μόνωσης που επιθυμούμε θα είναι 1%. Τότε πολλαπλασιάζουμε το 7 επί το 1 και προσθέτουμε 5 εκατοστά που είναι το αρχικό ελάχιστο ύψος του υλικού κλίσεων στο σημείο της υδρορροής από το οποίο ξεκινάμε.
Έχουμε συνεπώς 5+ (7Χ1)= 12 εκατοστά. Τα 12 εκατοστά είναι το πάχος που θα έχει (μόνο) το υλικό των κλίσεων στο σημείο που μας ενδιαφέρει.
4) Υπολογίζουμε το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης που θα τοποθετήσουμε. Έστω ότι θα τοποθετηθεί πάχος θερμομόνωσης 10 εκατοστών.
5) Υπολογίζουμε το πάχος της στρώσης βατότητας (αν και εφόσον επιθυμούμε να έχουμε κάτι τέτοιο) ή του χώματος μαζί με τις αποστραγγιστικές στρώσεις (αν και εφόσον σχεδιάζουμε να διαμορφώσουμε σε πράσινο-φυτεμένο το δώμα μας.
 Έστω για το παράδειγμά μας ότι η στρώση βατότητας είναι κάποια τσιμεντοκονία με επικολλημένα κεραμικά πλακίδια. Σ’ αυτή την περίπτωση υπολογίζουμε το συνολικό πάχος της στρώσης βατότητας στα 6 εκατοστά. (το πάχος της υγρομόνωση παραλείπεται καθώς σπανιότατα υπερβαίνει το ένα εκατοστό.
6) Προσθέτουμε το αποτέλεσμα του τρίτου βήματος με το πάχος του τετάρτου και του πέμπτου βήματος και βρίσκουμε το ανώτατο ύψος που θα έχει η μόνωσή μας στην περιοχή που θέλουμε να στερώσουμε τις βάσεις μας.
 Για το παράδειγμά μας το ανώτατο σημείο της μόνωσης στην περιοχή αυτή θα είναι 12+10+6= 28 εκατοστά.
7) Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς τοποθετούμε τη βάση μας, προσέχοντας ώστε αυτή να βρίσκεται 10 τουλάχιστον εκατοστά από το ανώτατο ύψος της μόνωσης στην περιοχή που θα την τοποθετήσουμε. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε η βάση πρέπει να τοποθετηθεί στα 28+10=38 εκατοστά τουλάχιστον από το επίπεδο της πλάκας οροφής.
 Αν υφίσταται ήδη κάποια μόνωση τότε η βάση του ηλιακού πρέπει να πακτωθεί σε τρόπο ώστε να μην τραυματίσει τη στεγανωτική στρώση που βρίσκεται κάτω από τη στρώση βατότητας. Αν ως τελική επιφάνεια έχουμε πλακίδια κεραμικά ή ταρατσόπλακες η στεγανωτική στρώση βρίσκεται στα 4-5 εκατοστά πιο κάτω. Αν έχουμε κάποιο μπετόν ή βιομηχανικό δάπεδο τότε η στρώση βρίσκεται στα 5-7 εκατοστά χαμηλότερα.

 Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τρυπήσουμε για να στερώσουμε κάποια βάση και να 

Στερέωση δορυφορικής κεραίας επί της μόνωσης τραυματί-
ντας την υγρομονωτική στρώση, χωρίς κάποια προστατευ-
τική σφράγιση.

στεγανοποιήσουμε τοπικά με σιλικόνη ή άλλο σφραγιστικό υλικό, σε στρώση υπερκείμενη της στεγανωτικής. Τα όμβρια που εμποτίζουν τη στρώση βατότητας θα εισχωρήσουν μέσα από την οπή της στερέωσης επί της υποκείμενης στεγανωτικής στρώσης στη μάζα της μόνωσης, προκαλώντας αυτό που αποκαλούμε «υδρογέφυρα». Αυτό σταδιακά θα οδηγήσει σε πλημμυρισμό της μόνωσης και σε αναγκαίες εργασίες συνολικής αποκατάστασής της.

 Για τούτο και η οποιαδήποτε προσπάθεια σφράγισης μιας στερέωσης πρέπει να γίνεται στο επίπεδο της στεγανωτικής στρώσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η συνέχειά της.
Έχει υπολογιστεί ότι το 10% το κόστους μιας ελληνικής κατασκευής αφορά κόστος διόρθωσης κατασκευαστικών λαθών, τα οποία οφείλονται σε λάθος μελέτη και εφαρμογή κυρίως. Το ποσό είναι εξαιρετικά μεγάλο δεδομένου του μεγέθους δαπάνης κατασκευής ενός κτηρίου.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)