ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.


Θέμα: «Στεγανοποίηση και θερμομόνωση διαφώτιστου – κουπόλας σε υφιστάμενη μόνωση.»

Οριοθέτηση των πλακιδίων που θα αφαιρεθούν με γωνιακό
τροχό, ώστε να μη σπάσουν τα γειτονικά πλακάκια κατά
την αφαίρεση όσων χρειάζονται.
Ιστορικό: 
Το παλαιό διαφώτιστο εμφάνιζε έντονα προβλήματα υγροποίησης υδρατμών οπότε και ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε την αντικατάστασή του.

Σκοπός:
Παράλληλα ζήτησε και τη στεγανοποίησή του, προκειμένου να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα στο μέλλον.
Ανάλυση των δεδομένων:
1)Θα τοποθετηθεί διαφώτιστο με βάση από πολυεστέρα, η οποία θα πατήσει με λάστιχο πάνω στο υπάρχον κυκλικό στηθαίο. Η ποδιά του στη βάση του θα εξέχει περίπου 5cm.
2)Το στηθαίο δεν είναι θερμομονωμένο.
3) Το δάπεδο είναι στρωμμένο με κεραμικά πλακίδια που έχουν επικολληθεί σε γαρμπιλομπετόν πάχους 5 cm.
4) Κάτω από το γαρμπιλομπετόν βρίσκεται η στεγανωτική στρώση από ελαστική ασφαλτική μεμβράνη με επικάλλυψη φύλλου πολυαιθυλενίου. 5) Στον πολυεστέρα μπορεί να συγκολληθεί ασφαλτικό ή ασφαλτική μεμβράνη.

Σκεπτικό-μελέτη: 
Πάντα μια μελέτη πρέπει να έχει ως οδηγό το βασικό σκοπό. Για την αποφυγή λοιπόν οποιασδήποτε υγρασίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1.          Γεφύρωση της νέας στεγανωτικής στρώσης με την υφιστάμενη
2.          Αποκλεισμός υγροποίησης των υδρατμών από το στηθαίο. Το διαφώτιστο έχει ούτως ή αλλιώς έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν ότι δε θα εμφανίσει υγροποιήσεις στην επιφάνειά του.
Αφαίρεση των επιστρώσεων της παλαιάς στεγανωτικής
στρώσης, γύρω από την κουπόλα
Για τη γεφύρωση της νέας στεγανωτικής στρώσης με την υφιστάμενη θα πρέπει α) να αφαιρεθούν οι επιστρώσεις της ασφαλτικής μεμβράνης, με πολύ προσοχή όμως ώστε να μην τραυματισθεί  β) χρησιμοποιηθεί υλικό που να είναι συμβατό με την ασφαλτική μεμβράνη και να επιδέχεται χρωματισμού ή επιχρίσματος.
Για τον αποκλεισμό υγροποιήσεων των υδρατμών θα πρέπει να θερμομονωθεί το στηθαίο σε όλη την κάθετη επιφάνειά του. στην οριζόντια έτσι κι αλλιώς έχει το λάστιχο πάνω στο οποίο πατάει το διαφώτιστο.
Ευπαθή σημεία:
1. Το σημείο της ποδιάς του διαφώτιστου (στη βάση του) που εξέχει προς τα έξω, επειδή αναγκάζει τη στεγανωτική στρώση να παρακολουθήσει το σχήμα του προκειμένου να το καλύψει. Λύση: Κόβουμε το κομμάτι που εξέχει μέχρι το λάστιχο της βάσης. Για την αποφυγή τυχόν ακμών από τον πολυεστέρα που θα μπορούσαν να σχίσουν σε βάθος χρόνου τη στεγανωτική στρώση, όλη η απόληξη θα λειανθεί με σμυριδόχαρτο.

2. Το σημείο απόληξης της θερμομόνωσης (σχεδόν ταυτίζεται με την εξοχή στη βάση του διαφώτιστου). Στο σημείο αυτό ενδεχομένως να ανοίξει το επίχρισμα, καθώς αλλιώς θα κινείται το πολυεστερικό του διαφώτιστου και διαφορετικά το επίχρισμα. Λύση: Να εφαρμοσθεί σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για το στηθαίο, του οποίου το οπλισμένο ελαστικό οργανικό επίχρισμα θα ανέλθει και στη στεγανωτική στρώση που θα επενδύσει όλη τη βάση του διαφώτιστου.
3.          Η στεγανωτική στρώση πρέπει να έχει επιφάνεια τέτοια ώστε να μπορεί να  επιχρισθεί χωρίς να προκύψει μελλοντικό πρόβλημα αποκόλλησης του επιχρίσματος. Λύση:Να εφαρμοσθεί τελικώς ασφαλτικό-πολυουρεθανικό υλικό γεφύρωσης που εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, οπλισμένο με τρεβίρα. Εξασφαλίζεται με τον τρόπο και η ευελιξία στην εφαρμογή του υλικού, καθώς η ευπλαστότητά του θα επιτρέψει την άνετη προσαρμογή στο κόλουρου κώνου σχήμα της βάσης του διαφώτιστου. Στην  τελευταία στεγανωτική στρώση θα γίνει επίπαση με χαλαζία, όσο είναι ακόμη νωπό το υλικό, προκειμένου να δημιουργηθεί επιφάνεια ικανή να επιχρισθεί με το οργανικό επίχρισμα και να συγκολληθεί επί αυτής το θερμομονωτικό φύλλο.

Θερμομόνωση του στηθαίου έδρασης της κουπόλας

4.          Η στεγανωτική στρώση επειδή θα βρίσκεται κάτω από το θερμομονωτικό φύλλο, υπάρχει κίνδυνος να εμφανισθεί στο μέλλον ανερχόμενη υγρασία, από την επαφή της με το γαρμιλομπετόν του υποστρώματος. Λύση:επιλέγουμε βαρέως τύπου πολυστερίνη και ελαστικό τσιμεντοειδές αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας ως πρώτη στρώση πριν την εφαρμογή του οπλισμένου επιχρίσματος.


Εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος

5.          Το γέμισμα του ορύγματος που θα προκληθεί από το σκάψιμο για την ανεύρεση της παλαιάς στεγανωτικής στρώσης θα γίνει με νέο γαρμπιλομπετόν. Αλλά στο σημείο επαφής του νέου με το παλιό θα προκληθεί αρμός διακοπής εργασιών που μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει πρόβλημα στα πλακίδια. Λύση:πριν την επικόλληση των πλακιδίων ανοίγουμε προσεχτικά τον αρμό διακοπής εργασιών και το σφραγίζουμε με έτοιμο μη συρρικνούμενο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.                                                              

                                                                     
6.          Το σοβατεπί επειδή θα συγκολληθεί πάνω στο οργανικό επίχρισμα της εξωτερικής θερμομόνωσης, (άρα ελαστικό υπόστρωμα) αλλά και επειδή θα δέχεται όλα τα θερμικά φορτία χωρίς να μπορεί να τα εκτονώσει προς το στηθαίο, μέσω αγωγιμότητας, και συνεπώς θα έχει την τάση αποκόλλησης. Λύση: επικόλλησή του με ελαστική κόλλα πλακιδίων.
Κατόπιν όλων αυτών πλέον έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη και προχωρούμε στις εργασίες υλοποίησής της.
Εφαρμογή:
1) Σκάψιμο σε πλάτος ενός πλακιδίου μέχρι την ασφαλτική μεμβράνη, γύρω από το στηθαίο πάνω στο οποίο εδράζεται το διαφώτιστο. Το σκάψιμο θα γίνει με εξαιρετική προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού της παλαιάς υγρομόνωσης.
Σκάψιμο του αρμού διακοπής εργασιών
2)     Καθαρισμός και αποκομιδή των μπαζών.
3)     Κόψιμο της απόληξης της βάσεως της κουπόλας (ποδιάς) επί του στηθαίου του φωταγωγού μέχρι να έρθει στο ίδιο σημείο του στηθαίου. Τρίψιμο με σμυριδόχαρτο για εξομάλυνσή της.
4)     Στεγανοποίηση – γεφύρωση με επάλειψη ασφαλτικού-πολυουρεθανικού υλικού γεφύρωσης ασφαλτικών μεμβρανών με άλλα δομικά στοιχεία, οπλισμένο με τρεβίρα, το οποίο εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση και στεγανοποίηση με εξαιρετική αντοχή στο χρόνο.
5)     Επίπαση του νωπού στεγανωτικού υλικού (της τελευταίας στρώσης) με χαλαζία ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση των τσιμεντοειδών επιστρώσεων (της κόλλας δηλαδή του θερμομονωτικού φύλλου και των επιχρισμάτων).
6)     Επικόλληση διογκωμένης πολυστερίνης βαρέως τύπου, 5 cm πάχους επί του κάθετου τμήματος του στηθαίου έδρασης του διαφώτιστου.
7)     Εφαρμογή ελαστικού στεγανωτικού τσιμεντοειδούς βάσεως υλικού, καθ’ όλο το ύψος της πολυστερίνης για αποφυγή ανερχόμενης υγρασίας.
8)     Γέμισμα του ορύγματος με γαρμπιλομπετόν που θα λειτουργήσει και ως υπόστρωμα για την επικόλληση των πλακιδίων.
9)     Εφαρμογή, οπλισμένου με υαλόπλεγμα αντοχής σε υψηλή αλκαλικότητα, επιχρίσματος οργανικής βάσης, τόσο επί του θερμομονωτικού φύλου όσο και επί της βάσεως του διαφώτιστου.

10)   Σκάψιμο σε βάθος όχι μεγαλύτερο των 2 εκατοστών του αρμού διακοπής εργασιών, στη σύνδεση παλαιού με νέο γαρμπιλομπετόν και σφράγισή του με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να ανοιχτεί πιο βαθιά ο αρμός, γιατί μπορεί να τραυματισθεί η στεγανωτική στρώση.
11)   Επικόλληση των πλακιδίων και των σοβατεπί με ελαστική κόλλα τσιμεντοειδούς βάσεως.
12)   Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος φινιρίσματος. Με ειδικό τριβίδι διαμορφώνουμε την τελική του όψη.
13)   Αρμολόγημα των πλακιδίων με αρμόστοκο παρόμοιου χρώματος με το παλαιό.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)