ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ MONOSCIENCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

 ΛΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
 ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παλαιά ασφαλτική μεμβράνη σε καλή κατάσταση

Τοποθέτηση διάτρητης εξαεριστικής στρώσης.

Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο.

Πρόσθετη μηχανική στερέωση με μεταλλικό προφίλ στις κάθετες επιφάνειες

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας βάρους μεγαλύτερο

ή ίσο με 5.6 κιλά/μ2

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2

πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική

αντοχή κατά μήκος 

800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση

κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση

κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους

 Ευρωπαϊκούς

Επιστημονικούς

 Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

1η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης

 βάρους

3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην

επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός, Εφελκυστική 

αντοχή κατά μήκος 800N/5cm, 

Αντοχή σε στατική

διάτρηση 25kg,

 Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

2η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με 

ψηφίδα βάρους 4,9 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός, Εφελκυστική

αντοχή κατά μήκος 800N/5cm, 

Αντοχή σε στατική

διάτρηση 25kg,

 Επιμήκυνση κατά μήκος

40%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 45%

Προτιμητέες όσες

ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους

 Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

Παλαιά ασφαλτική μεμβράνη σε κακή κατάσταση ή άλλου τύπου μεμβράνη (πχ PVC)

Καθαίρεση της παλαιάς ασφαλτικής μεμβράνης. Αποκομιδή. Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο.

Τοποθέτηση εξαεριστικής στρώσης πριν την ασφ. μεμβ. καθώς και εξαεριστικών

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 5.6 κιλά/μ2

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ. μεμβράνης η τελευταία με επικάλυψη ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική

 αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση

 κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση 

κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες

 όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις

 από Αρμόδιους

 Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

1η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης

 βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός, Εφελκυστική

 αντοχή κατά μήκος 800N/5cm,

 Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg,

 Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

2η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με

 ψηφίδα βάρους 4,9 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm, Αντοχή σε στατική διάτρηση

 25kg, 

Επιμήκυνση κατά μήκος 40%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 45%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους 

Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς –

 Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

Με επιφάνεια στρωμένη με πλάκες

ή πλακίδια ή μπετόν, βιομηχα

νικό δάπεδο, μωσαϊκό.

Διάνοιξη αρμών διαστολής εφόσον δεν υπάρχουν και σφράγισή τους με ασφ. μαστίχη.

Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο, ή καθαίρεση σαθρών (πχ των σοβατεπί ή του περιμετρικού περιθωρίου-λούκι) Τοποθέτηση εξαεριστικής στρώσης πριν την ασφ. μεμβ. καθώς και εξαεριστικών (βάθους και επιφανείας)

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη ψηφίδας

βάρους μεγαλύτερο ή

ίσο με

5.6 κιλά/μ2

 

 

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ.μεμβράνης η τελευταία με επικάλυψη ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη

 βάρους

 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm 

στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική

 αντοχή κατά

 μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε

 στατική

 διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση

 κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους

 Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

1η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης

 βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός, Εφελκυστική

 αντοχή κατά μήκος 800N/5cm, Αντοχή 

σε στατική 

διάτρηση 25kg, Επιμήκυνση

 κατά μήκος 45%, Επιμήκυνση κατά

 πλάτος 55%

2η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με

 ψηφίδα βάρους

 4,9 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός, 

Εφελκυστική

 αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm,

 Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg,

 Επιμήκυνση κατά μήκος 40%, 

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 45%

Προτιμητέες όσες

ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙ Ή ΒΟΤΣΑΛΟ (*)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΛΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

     

 

Παλαιά

ασφαλτική μεμβράνη σε καλή

κατάσταση

Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο.

Πρόσθετη μηχανική στερέωση με μεταλλικό προφίλ στις κάθετες επιφάνειες. Η εκτεθειμένη στην περίμετρο επιφάνεια της ασφ. μεμβράνης πρέπει να φέρει επικάλυψη αλουμινίου ή ψηφίδας.

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 4,5 κιλά/μ2

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ. μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης 

βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm, Αντοχή σε στατική διάτρηση

 25kg, Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

 

Παλαιά

ασφαλτική μεμβράνη σε κακή

κατάσταση ή άλλου τύπου μεμβράνη (πχ PVC)

Καθαίρεση της παλαιάς ασφαλτικής μεμβράνης. Αποκομιδή.

 Τοποθέτηση διάτρητης εξαεριστικής στρώσης.

Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο. Τοποθέτηση εξαεριστικών (βάθους και επιφανείας)

 . Η εκτεθειμένη στην περίμετρο επιφάνεια της ασφ. μεμβράνης πρέπει να φέρει επικάλυψη αλουμινίου ή ψηφίδας.

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 4,5 κιλά/μ2

 

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ. μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική

 διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση κατά μήκος

 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

 

 

Β τρόπος:

Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης 

βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος 

800N/5cm, Αντοχή σε στατική διάτρηση

 25kg, 

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

 

Με επιφάνεια στρωμένη με πλάκες ή πλακίδια ή μπετόν, βιομηχανικό δάπεδο,

μωσαϊκό.

Διάνοιξη αρμών διαστολής εφόσον δεν υπάρχουν και σφράγισή τους με ασφ. Μαστίχη.

Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο, ή καθαίρεση σαθρών (πχ των σοβατεπί ή του περιμετρικού περιθωρίου-λούκι) Τοποθέτηση εξαεριστικής στρώσης πριν την ασφ. μεμβ. καθώς και εξαεριστικών (βάθους και επιφανείας)

Η εκτεθειμένη στην περίμετρο επιφάνεια της ασφ. μεμβράνης πρέπει να φέρει επικάλυψη αλουμινίου ή ψηφίδας.

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας

βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 4,5 κιλά/μ2

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ. μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης 

βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική 

αντοχή κατά μήκος 800N/5cm,

 Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg, 

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς 

– Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

συστήματα στεγανοποίησης.

(*)Για τελική στρώση βατή με τελική επιφάνεια πλακίδια ή πλάκες ή βιομηχανικό δάπεδο

η περίμετρος της στεγανωτικής στρώσης πρέπει

να είναι κατασκευασμένη με σύστημα ασφαλτικού – πολυουρεθανικού υλικού οπλισμένου με τρεβίρα.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ(*)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Πλάκα σκυροδέματος με κάτωθεν χώρο που δεν παράγει μεγάλη ποσότητα υδρατμών

Δημιουργία κλίσεων με αφρομπετόν ή ελαφριά τσιμεντοκονία ή γαρπιλομπετόν άοπλο με λεία τελική επιφάνεια. Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο. Πριν την επικόλληση της ασφ. μεμβράνης στην περίμετρο τοποθετείται τριγωνικό πλαστικό προφίλ για εξομάλυνση της περιμετρικής γωνίας

Πρόσθετη μηχανική στερέωση με μεταλλικό προφίλ στις κάθετες επιφάνειες

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης, με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας, βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 5,6 κιλά/μ2

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ. μεμβράνης με την τελευταία να φέρει επικάλυψη  ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

1η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης 

βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm, 

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg,

 Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

2η στρώση ασφαλτικής μεμβράνης με 

ψηφίδα βάρους 4,9 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm,

 Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg, 

Επιμήκυνση κατά μήκος 40%, 

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 45%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως 

συστήματα στεγανοποίησης.

 

2

Πλάκα σκυροδέματος με κάτωθεν χώρο που παράγει μεγάλη ποσότητα υδρατμών

Φραγή υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη επικάλυψης αλουμινίου.

Δημιουργία κλίσεων με αφρομπετόν ή ελαφριά τσιμεντοκονία ή γαρπιλομπετόν άοπλο με λεία τελική επιφάνεια. Επικόλληση  νέας ασφαλτικής μεμβράνης αφού προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και  αποκαταστάσεις του υποστρώματος όπου κριθεί αναγκαίο.Πριν την επικόλληση της ασφ. μεμβράνης στην περίμετρο τοποθετείται τριγωνικό πλαστικό προφίλ για εξομάλυνση της περιμετρικής γωνίας

Πρόσθετη μηχανική στερέωση με μεταλλικό προφίλ στις κάθετες επιφάνειες

Α τρόπος: Επικόλληση μονής στρώσης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης με επικάλυψη  ψηφίδας ,βάρους μεγαλύτερο ή ίσο με 5,6 κιλά/μ2

 

 

 

 

Β τρόπος:

Επικόλληση διπλής στρώσης ελαστικής ασφαλ.μεμβράνης χωρίς επικάλυψη  ψηφίδας

Α τρόπος:

Ασφαλτική μεμβράνη βάρους 5,6 κιλά/μ²

Πάχος 4mm στην επικάλυψη

180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός

Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%

Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες

 φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

 

Β τρόπος:

Διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης 

βάρους 3,6 κιλά/μ²

Πάχος 3mm στην επικάλυψη, 180gr/m2 πολυεστερικός οπλισμός,

 Εφελκυστική αντοχή κατά μήκος

 800N/5cm, 

Αντοχή σε στατική διάτρηση 25kg, 

Επιμήκυνση κατά μήκος 45%,

 Επιμήκυνση κατά πλάτος 55%

Προτιμητέες όσες ασφαλτικές μεμβράνες φέρουν πιστοποιήσεις από Αρμόδιους

Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς

 – Εργαστηριακούς Οργανισμούς ως

 συστήματα στεγανοποίησης.

(*)Για τελική στρώση βατή ισχύουν ότι και στους προηγούμενους πίνακες.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Φράγμα υδρατμών

Σε δώματα πάνω από χώρους που παράγεται μεγάλη ποσότητα υδρατμών

Ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό φύλλο αλουμινίου

Οπλισμός: ανάγλυφο αλουμινόχαρτο 

1050 Α ποιότητας, πάχους (0,08 – 0,015)

mm και βάρος 216 g / m².

Υλικό: ασφαλτικά μάζα

Πάχος: 1,6 χιλιοστά

Επικάλυψη πλάτος: ≥ 60 mm

Μάζας επιφάνειας: 1,8 kg / m²

Άνω επιφάνεια: αμμώδης

Κάτω πλευρά: αμμώδης

2

Κονίαμα εξομάλυνσης

Για εξομάλυνση επιφανειών, πλήρωση οπών χωρίς ρωγμές, σταθεροποίηση στοιχείων (πχ σωλήνες ή καλώδια)

Μη συρρικνούμενο επισκευαστικό ρητινοκονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ταχείας πήξεως.

Εμφάνιση: σκόνη

Χρώμα: γκρι

Πυκνότητα ξηρού μείγματος:

 1,35 κιλά / λίτρο

Φαινομενική πυκνότητα κονιάματος

 1,85 κιλά / λίτρο

Αντοχή σε θλίψη (μετά από 28 ημέρες):

40 N/mm2

Αντοχή σε κάμψη (μετά από 28 μέρες): 

8 N/mm2

Ελαστική περίπου μονάδα: 

20.000 N/mm2

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (θραύση της

 επιφάνειας): 2,4 N/mm2

3

Διάτρητη εξαεριστική στρώση

Επικόλλησή της επί του δώματος πριν την κύρια στεγανωτική στρώση με σκοπό: α) τη σημειακή της επικόλληση ως απαιτείται από τον κανονισμό

β)  επιτρέπει τη διάχυση των υδρατμών από εγκλωβισμένες υγρασίες και σε συνδυασμό με τους εξαερισμούς την εξάχνωσή τους στην ατμόσφαιρα.

Διάτρητη ειδική μεμβράνη

Οπλισμός: βαρέως τύπου διάτρητο

 υαλοπίλημα 120 οπές διαμέτρου

 40 mm η κάθε μία / m² (περίπου 

 15% της συνολικής επιφάνειας)

Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας:

 750 g / m²

Τύπος Ασφάλτου: οξειδωμένη ασφάλτος

Άνω επιφάνεια: ειδική εύτηκτη ταινία

Κάτω: ειδική εύτηκτη ταινία

4

Υλικό υγρής στεγανοποίησης

Υγρή ασφαλτική πολυουρεθάνη, για  τη γεφύρωση ασφαλτικών μεμβρανών με τα στηθαία, τις υδρορροές, τις βάσεις μηχανημάτων, κλπ. Η εργασία γίνεται σε συνδυασμό με ειδική τρεβίρα που λειτουργεί ως οπλισμός ανάμεσα σε 3 στρώσεις υλικού.

Ελαστική μονοσυστατική υψηλής πρόσφυσης ασφαλτική πολυουρεθάνη

Θιξοτροπική πάστα

Χρώμα: καφέ

Πυκνότητα στους 25 ° C (NFT 30-020):

 περίπου 1050 kg/m3

Ιξώδες στους 23 ° C (NFT 30-029):

 περίπου 200 Po

Βάρος του ξηρού εκχυλίσματος: 80%

Σημείο ανάφλεξης (NFT 60-118): 2,5 ° C

Χρόνος ξήρανσης: 2 με 12 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία

5

Εξαερισμοί επιφανείας

Σε συνδυασμό με εξαεριστική στρώση επιτρέπουν την εξάχνωση εγκλωβισμένων υγρασιών στην μόνωση ενός δώματος χωρίς να επιτρέπουν την είσοδο ομβρίων από αυτά.

Πλαστικοί εξαερισμοί επιφανείας για μονώσεις δωμάτων

 

6

Ασφαλτικό βερνίκι

Βενζινοδιαλυτό ή υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης για τη συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.

Ασφαλτικό βερνίκι

Βενζινοδιαλυτό ασφαλτικό βερνίκι

Περιεκτικότητα σε ξηρά: > 40% του

 βάρους

Πυκνότητα στους 20 ° C: 940 kg / m³

Χρόνος στεγνώματος σε σκυρόδεμα: 

 < 1 ώρα

Υδροδιαλυτό ασφαλτικό βερνίκι

Περιεκτικότητα σε ξηρά: 42%

Πυκνότητα στους 20 ° C: 1005 kg / m³

Σημείο ανάφλεξης (ASTM D 56): 

μη εύφλεκτο

 

PH: περίπου 10

7

Εξομάλυνση γωνιών.

Ειδικό τριγωνικό τεμάχιο- από πλαστικό προφίλ το οποίο τοποθετείται στην ορθογώνια γωνία της περιμέτρου για να την εξομαλύνει όταν αυτό απαιτείται. (βλ. πιο πάνω)

Τριγωνικό προφίλ εξομάλυνσης

 

8

Λάμες

Ειδικά μεταλλικά προφίλ τα οποία στερεώνονται με ειδικά επικαδμιωμένα βύσματα στην περίμετρο της μόνωσης και συγκεκριμένα στην απόληξη των ασφαλτικών μεμβρανών επί καθέτων επιφανειών, με σκοπό τη μη καταπόνηση των κάθετων απολήξεων των μεμβρανών από την καταρροή των ομβρίων στις κάθετες επιφάνειες, και την αποκόλλησή τους. Φέρουν υποδοχή στο άνω τμήμα τους για τη σφράγισή τους με ασφαλτική μαστίχη.

Στραντζαρισμένα γαλβανισμένα μεταλλικά προφίλ ή προφίλ αλουμινίου.

 

9

Ασφαλτική μαστίχη

Πλαστομερής ή ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη που επιτρέπει τη σφράγιση σημείων όπου διακόπτεται η συνέχεια της υγρομονωτικής στρώσης από ασφαλτικές μεμβράνες (πχ βάσεις ηλιακών ή μηχ/των, σωλήνες, βάσεις κιγκλιδωμάτων κλπ)

Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μαστίχες

Πυκνότητα στους 25 ° C: 1 150 kg/m3

Περιεκτικότητα σε στερεά: περίπου 80% κατά βάρος

Διείσδυση κώνου στους 25 ° C:

 240 <P <270 1/10 mm

Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες

10

Ασφαλτικό αλουμίνιο

Υγρός χρωματισμός αλουμινίου, με τον οποίο χρωματίζει σημεία της υγρομόνωσης για αισθητικούς λόγους, αλλά και για λόγους ασφάλειας από τη UV ακτινοβολία (πχ τις ασφαλτικές μαστίχες, ή εκτεθειμένα σημεία του ασφαλτομίγματος που δεν φέρουν προστατευτική επικάλυψη)

Διάλυμα εναιωρουμένων σωματιδίων αλουμινίου σε διαλύτη.

Φυσική κατάσταση: πυκνό υγρό χρώμα

 αλουμινίου

Πυκνότητα στους 25 ° C: 1140 kg/m3

Αντοχή σε παγετό: καλή

Σημείο ανάφλεξης: ASTM D 56

Συμπεριφορά σε γήρανση: καλή

Χρόνος στεγνώματος: περίπου 24 ώρες

 

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  

http://www.monoscience.gr

 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)