ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 

Πριν ξεκινήσουμε την παραλαβή και εφαρμογή ενός δομικού υλικού οφείλουμε να γνωρίζουμε τα εξής:
Από την 1/7/2013 όλα τα δομικά προϊόντα (ακόμη και τα αδρανή) που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας οφείλουν να φέρουν σήμανση CE σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων Δομικών Κατασκευών ΕΕ 305-2011.

«Η σήμανση CE συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της, ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.» [πηγή ΕΛΟΤ]

CE είναι τα αρχικά των λέξεων Conformite Europeene  που μεταφραζόμενα από τα γαλλικά σημαίνουν Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Η σήμανση CE αποτελεί διαβατήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία εκείνων των προϊόντων (που εμπίπτουν σε κατηγορίες που επιβάλλεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς να φέρουν αυτή την πιστοποίηση)στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τη σήμανση CE, ο κατασκευαστής ενός προϊόντος δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, ότι το προϊόν του συμμορφώνεται σε όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πληροφοριακά να πούμε ότι το προϊόν δεν είναι αναγκαίο να κατασκευάζεται σε κάποια από τα μέλη της ΕΕ για να κυκλοφορήσει όμως στην Ευρωπαϊκή Αγορά, απαιτείται η πιστοποίησή του με CE.
Σε αυτή την περίπτωση ο εισαγωγέας ή διανομέας φέρει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλη την ευθύνη του κατασκευαστή του προϊόντος. Γι’ αυτό και οφείλει να έχει όλα τα έγγραφα επίδοσης του προϊόντος και τις τεχνικές επιδόσεις του που το τεκμηριώνουν.

Το CE πρέπει να συνοδεύεται με μια δήλωση συμμόρφωσης και αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες στις οποίες υπάγεται το προϊόν, τον Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης, εφόσον έχει εμπλακεί στη διαδικασία πιστοποίησης, αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που περιγράφονται με τον αριθμό σηματοδότησης – αναγνώρισής τους. Το τελευταίο ορίζεται από τη νομοθεσία πότε είναι υποχρεωτικό και πότε δεν είναι.
Κατά συνέπεια ο εφαρμοστής οφείλει να εξετάζει:
1.       Το CE των προϊόντων που θα εφαρμόσει.
2.       Το φύλλο επίδοσης του προϊόντος και αν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά επαρκούν για την εφαρμογή.
3.       Το CE των Μέσων Ατομικής Προστασίας που θα χρησιμοποιήσει.
4.       Το CE των εργαλείων (ηλεκτρολογικών και μη) με τα οποία θα εργαστεί. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ακόμη και οι σκάλες ή τα ικριώματα που θα χρησιμοποιήσει.
Επίσης ο εφαρμοστής στο έργο οφείλει:
1.        Να ελέγξει την ημερομηνία λήξεως του προϊόντος ή δομικού υλικού αν αυτό πρέπει να φέρει τέτοια.
2.       Να ελέγξει τη συσκευασία του προϊόντος ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζει προβλήματα τέτοια που θα οδηγούσαν σε αλλοίωσή του.
Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  http://www.monoscience.gr
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)