Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

 Τα επισκευαστικά κονιάματα χρησιμοποιούνται κυρίως για τοπικές αποκαταστάσεις σκυροδέματος. Για να μπορούν αυτές οι αποκαταστάσεις να λειτουργήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούνται κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί τόσο το υλικό όσο και η προεργασία.
Η επιλογή, κατά συνέπεια, του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να γίνει με βάση τα παρακάτω:

1. Μετά τη σκλήρυνσή του το επισκευαστικό κονίαμα να εμφανίζει αντοχές ίσες ή και μεγαλύτερες (αλλά έως 200%, όχι μεγαλύτερες) από αυτές του σκυροδέματος το οποίο επισκευάζεται. Άρα εξαιρετικά σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις αντοχές του υφιστάμενου σκυροδέματος αλλά και του επισκευαστικού μας κονιάματος μετά από 28 ημέρες από την εφαρμογή του. Ο ορθός τρόπος είναι με πυρηνοληψίες, τα δείγματα των οποίων θα πρέπει να δοθούν σε ειδικό εργαστήριο, το οποίο θα μας δώσει τις πραγματικές αντοχές. Άλλος τρόπος είναι ο έλεγχος των τιμολογίων-Δελτίων Αποστολής (εφόσον υπάρχουν τέτοια) από την εταιρεία που προμήθευσε το σκυρόδεμα ή ακόμη και της κατασκευαστικής μελέτης αλλά αυτά εμπεριέχουν πιθανότητα να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

2. Το επισκευαστικό κονίαμα πρέπει να εμφανίζει περιορισμένη συρρίκνωση, άρα όσο γίνεται πιο σταθερό όγκο. Ο όρος «μη συρρικνούμενο» που συνοδεύει σχεδόν όλα τα επισκευαστικά κονιάματα δεν ορθός, καθώς όλα τα κονιάματα εμφανίζουν συρρίκνωση έστω και μικρή. Όσο όμως πιο μικρή είναι αυτή τόσο περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης ρωγμών στο επισκευαστικό αλλά και αποκόλλησής του από το υπόστρωμά του.
3. Πρέπει απαραιτήτως να φέρει τη σήμανση CEκατά ΕΝ1504-3 και να αναγράφονται σ’ αυτή η κατάταξή του κατά τη θλιπτική του ικανότητα (R3 ή R4), η περιεκτικότητα σε χλωριόντα, η δύναμη πρόσφυσης, η αντίστασή του σε ενανθράκωση, το μέτρο ελαστικότητας του κονιάματος μετά τη σκλήρυνσή του, η τριχοειδής απορρόφηση νερού και η αντοχή του σε φωτιά. Επιπροσθέτως πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία η ποσότητα νερού που απαιτείται για να παραχθεί το μίγμα, ημερομηνία λήξης του προϊόντος και το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος ανά στρώση κατά την εφαρμογή του.

4. Αν επιθυμούμε το υλικό να εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης ή όχι.

5. Αν το υλικό είναι λεπτόκοκκο ή χονδρόκοκκο. Τα λεπτόκοκκα επισκευαστικά κονιάματα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται ως κονιάματα φινιρίσματος πάνω από το (χονδρόκοκκο) επισκευαστικό κονίαμα πληρώσεως.

6. Αν το υλικό εμφανίζει υψηλή θιξοτροπικότητα ή όχι. (Ο όρος «θιξοτροπικότητα» εκφράζει την ιδιότητα που έχει ένα υλικό να σταθεροποιείται και να μην πέφτει, όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες ή σε οροφές).

7. Αν το επισκευαστικό κονίαμα είναι ινοπλισμένο ή όχι.

8. Το ειδικό βάρος του επισκευαστικού κονιάματος.

9. Η αντίστασή του σε διείσδυση (φέρει CEκατά ΕΝ 1504-1).

10. Αν αποκαθιστά την παθητικοποίηση του οπλισμού του σκυροδέματος (φέρει CE κατά ΕΝ 1504-7).
Γιώργος Μαυρουλέας
Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  http://www.monoscience.gr
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)