ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥΣ;


Όπως έχουμε προαναφέρει  για τη χώρα μας, η έλλειψη τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών στο χώρο των οικοδομικών επαγγελμάτων (και όχι μόνο), είναι υπεύθυνη για τη σωρεία των λαθών που τόσο συχνά εμφανίζονται στην κατασκευή ενός κτηρίου. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε το έλλειμμα κουλτούρας μελέτης, σχεδιασμού και συνεργασίας καθώς και τη σύγχρονη γρήγορη ταχύτητα κατασκευής που απαιτείται και την πληθώρα των δομικών υλικών που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση, είναι ευκόλως αντιληπτό η αιτία των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή. 
Στην ανάρτηση αυτή θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα πλέον σοβαρά και συχνά κατασκευαστικά λάθη που επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στη μόνωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεχάσουμε αρκετά. Τα περισσότερα θα προσπαθήσουμε σε επόμενες αναρτήσεις να τα μελετήσουμε και να δώσουμε ορθές τεχνικά λύσεις για την αποφυγή τους.
Συνηθισμένο λάθος στα δώματα. Οι σωλήνες και τα καλώ-
δια πρέπει να περνούν μέσα από σαφ και όχι μ’ αυτό τον τρό-
πο που δυσκολεύει εξαιρετικά τη μόνωσή τους.

Συνηθισμένα κατασκευαστικά λάθη που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη μόνωσή τους είναι:

1) Σωλήνες από Air Condition, από ηλιακούς θερμοσίφωνες, από καλοριφέρ τις περισσότερες φορές με τις θερμομονωτικές τους επικαλύψεις. σωλήνες με ηλεκτρολογικά καλώδια (σπιράλ ή συμβατικοί), κάποιες φορές σκέτα τα καλώδια ή σωλήνες νερού ή πετρελαίου, όταν διέρχονται μέσα από τοίχους, στηθαία και πλάκες δωμάτων χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατασκευή (πχ κάποιο θύλακα ή κάποιο στέγαστρο κλπ) που θα προστατεύει τη μη εισροή νερού από τα σημεία αυτά. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις οι σωλήνες αυτή βρίσκονται σε πυκνή διάταξη, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την υγρομόνωσή τους.

2) Η τοποθέτηση μηχανημάτων, συνήθως κλιματισμού επί του δώματος χωρίς κάποια βάση ή και σε βάση αλλά πολύ χαμηλή που δεν επιτρέπει την πρόσβαση για τη στεγανοποίηση ή και θερμομόνωση της επιφάνειας που βρίσκεται κάτω από το μηχάνημα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις σωλήνες αυτών των μηχανημάτων όταν εφάπτονται του δαπέδου του δώματος ή όταν είναι τόσο πυκνές και σε τόσο χαμηλό ύψος που καθιστούν αδύνατη τη στεγανοποίηση του δώματος. Το ίδιο ισχύει και για τους αεραγωγούς-κανάλια- των κλιματιστικών μηχανημάτων. Ειδικά αν έχουν τοποθετηθεί εξαιρετικά χαμηλά και δεν επιτρέπουν τη αναστεγανοποίηση ενός δώματος.

Στο συγκεκριμένο δώμα τα μηχανήματα κλιματισμού εφάπτο-
νται του δαπέδου και δεν επιτρέπουν την επαναστεγανοποίησή
του

3) Η τοποθέτηση δεξαμενών πετρελαίου επί του δώματος(αναφερόμαστε κυρίως σε υφιστάμενα κτήρια), με ανύπαρκτη ή πολύ χαμηλή βάση. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, εφάπτεται κάποιου τοίχου ή στηθαίου του δώματος, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επισκευή της μόνωσης κάτω από αυτές.

4) Μπουριά από σόμπες ή καμινάδες που διατρυπούν τοίχους ή δώματα χωρίς θερμομονωτικό περίβλημα κάποιες φορές ή προστατευτικό θύλακα.

5) Όταν δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα υψόμετρα της μόνωσης ενός δώματος (θερμομόνωση – κλίσεις – στεγανοποίηση – στρώση βατότητας) στη μελέτη και προκαλείται σοβαρότατο πρόβλημα, κυρίως στο να τοποθετηθεί η θερμομονωτική στρώση ή και να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν πρόκειται για βεράντες (πόσο μάλλον αν είναι και μεγάλες) και μάλιστα όταν ήδη έχουν τοποθετηθεί τα πρέκια πάνω από τις θύρες εξόδου προς αυτές.

6) Όταν έχει χτισθεί λιθοδομή πριν τη μόνωση, τόσο ως κύρια δομή, η οποία θα μείνει ανεπίχριστη, όσο και ως διακοσμητική επικάλυψή της, ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή σε δώματα ή σε μαρκίζες, όταν δεν πατούν σε προδιαμορφωμένο αναβαθμό από σκυρόδεμα. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν μάλιστα αυτές οι δομές ή επικαλύψεις δεν έχουν στεγανούς αρμούς και πολύ χειρότερο όταν δεν έχουν καθόλου αρμούς. Στην περίπτωση μάλιστα που έχουν χτισθεί ως διακοσμητικές επικαλύψεις, χωρίς όμως να έχει στεγανοποιηθεί προηγουμένως ο τοίχος και το δάπεδο που εφάπτονται, τότε η μόνωση του δώματος ή της μαρκίζας καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Η λιθοδομή πάνω σε ένα δώμα αποτελεί κατασκευαστικό
σφάλμα αν δεν εδράζεται πάνω σε κάποια βάση από σκυρό-
δεμα που θα επιτρέπει την επαναστεγανοποίηση της ταρά-
τσας. Από τους αρμούς της λιθοδομής μπορεί να προκλη-
θεί υδρογέφυρα και αστοχία της υγρομόνωσης.

7) Όταν χωρίς να έχει γίνει θερμομόνωση στο δώμα έχουν τοποθετηθεί πολλοί ηλιακοί θερμοσίφωνες με πολύ χαμηλές βάσεις ή και φωτοβολταϊκά πάνελ, και δεν επιτρέπουν τη θερμομόνωση του δώματος χωρίς να ανυψωθούν προηγουμένως.

8) Τα πολύ στενά κανάλια συγκέντρωσης ομβρίων σε συνδυασμό με μεγαλύτερο ως προς το άνοιγμά τους βάθος. Δυσκολεύουν σημαντικά τη στεγανοποίησή τους.

9) Όταν η στεγανωτική στρώση σε κεκλιμένη στέγη, κάτω από κεραμίδια ή μεταλλικά πάνελ, δεν καταλήγει μέσα στο κανάλι συγκέντρωσης ομβρίων αλλά φράσσεται από μετώπη (από τούβλο και επίχρισμα ή μικρό στηθαίο από σκυρόδεμα).

10) Όταν δεν τοποθετούνται πηχάκια, τα οποία να ανυψώνουν ελαφρά τη στεγανωτική μεμβράνη που βρίσκεται κάτω από τα κεραμίδια, και καρφώνεται οπουδήποτε από τα καρφιά στερέωσης των δοκαριών.

11) Σωλήνες εξαερισμών WC σε πολύ πυκνή διάταξη και όταν συνδυαστικά εφάπτονται ενός τοίχου ή στηθαίου.

12) Επίχριση στηθαίων και τοίχων απόληξης κλιμακοστασίου με άγριας υφής (σαγρέ) συμβατικό επίχρισμα.

13) Όταν κεκλιμένη στέγη με κεραμοσκεπή ή μεταλλικά φύλλα ή πάνελ απολήγει σε οριζόντιο δώμα σε ύψος μικρότερο των 30 εκατοστών από την πλάκα σκυροδέματος του οριζοντίου δώματος.

14) Όταν σε υπόγειο αφήνονται εμφανείς διακοσμητικοί βράχοι που προεκτείνονται του φυσικού εδάφους και δεν έχει προβλεφθεί αυλάκι αποστράγγισης και παροχέτευσης των υδάτων που μπορούν να εισχωρήσουν από το βράχο.

15) Μη ύπαρξη στεγανολεκάνης και ραντιέ σε κτήριο με υπόγειο-α σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Η ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα μπορεί να σπάσει πλάκα του δαπέδου του υπογείου και να μην μπορεί ουσιαστικά να στεγανοποιηθεί χωρίς προηγούμενες στατικές ενισχύσεις της.

 16) Μη στεγανοποιημένα φρεάτια ανελκυστήρα όπου έχουν τοποθετηθεί βάσεις και μηχανικά μεταλλικά μέρη σε επαφή με το φρεάτιο ή στερεώνονται επί αυτού, ή δεν αφήνουν χώρο για τη στεγανοποίησή του όταν και όποτε χρειασθεί.

17) Σωλήνες που στερεώνονται στην βάση του στηθαίου και αναπτύσσονται παράλληλα με αυτήν.

18) Πολύ χαμηλό στηθαίο τόσο ώστε να μην επαρκεί για τον εγκιβωτισμό της θερμομόνωσης. Ειδικά αν έχουν τοποθετηθεί και κιγκλιδώματα.

19) Στηθαία ή ζαρντινιέρες ή τοίχοι επί του δώματος δομημένα με ελαφρότουβλα και επιχρισμένα με συμβατικά κονιάματα.

20) Δάπεδα που αποτελούν οροφές υπογείων ή δάπεδο πυλωτής και των οποίων η επίστρωση προεκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο ή επιστρωμένες σκάλες εκτεθειμένες στα όμβρια που  καταλήγουν επί αυτών.

21) Όταν το δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου είναι ισοϋψές  και χωρίς στεγανές φραγές ή είναι ενιαίο με το εσωτερικό δάπεδο του κτηρίου (πχ ένα βιομηχανικό δάπεδο). Στην περίπτωση αυτή τα όμβρια που διαπερνούν την επίστρωση του περιβάλλοντος χώρου διαβρέχουν το συνδετικό κονίαμα και διαμέσου αυτού μπορεί να εισχωρήσουν στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου (πάντα κάτω από το δάπεδο). Εκεί μπορεί να εμφανισθούν ανερχόμενες υγρασίες ή ακόμη και υγρασίες στην οροφή του υπογείου, αν υφίσταται τέτοιο.
Αν το δάπεδο είναι βιομηχανικό και ενιαίο, τότε τα όμβρια που καταλήγουν κάτω από αυτό, μπορούν να κινηθούν και προς τον εσωτερικό χώρο του κτηρίου. Τότε εμφανίζονται άλατα επί του δαπέδου και ανερχόμενες υγρασίες στους εσωτερικούς τοίχους.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)