ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΕΥΠΑΘΗ ΣΗΜΕΙΑ

  
Η στεγανοποίηση του  τεχνητού ποταμού εδώ, υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική,
τόσο κατά τη μελέτη όσο και κατά την εφαρμογή

 Η πισίνα,  επειδή, ακριβώς,  είναι μία κατασκευή που καταπονείται μόνιμα από νερό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο κατά μελέτη και την εφαρμογή των στεγανοποιητικών υλικών, όσο και κατά την κατασκευή και συντήρησή της. 

 Συνήθως μία πισίνα είναι βυθισμένη μέσα στο χώμα εκτός του κυρίως κτηρίου. Σπανιότερα πισίνες κατασκευάζονται σε υπόγεια ή και σε δώματα κτηρίων. Όταν μία πισίνα βρίσκεται βυθισμένη στο χώμα έχουμε μία διπλή καταπόνηση από νερό. Η πρώτη και προφανής προέρχεται από το νερό της ίδιας της πισίνας. Η δεύτερη προέρχεται από την υγρασία ή τα υπόγεια νερά του υπεδάφους. Γι’ αυτό το λόγο η σκυροδέτηση της πισίνας θα πρέπει να γίνεται με πρόσμικτα στεγανοποίησης του σκυροδέματος (στεγανωτικά μάζης, υπερρευστοποιητές ή πρόσμικτα κρυσταλλοποίησής του). Με τον τρόπο αυτό καθιστούμε στεγανό το σκυρόδεμα και ειδικά προς την μεριά του χώματος, ανθεκτικό στην διάβρωση. Βέβαια, από τους αρμούς διακοπής εργασιών και τις  φωλεές του σκυροδέματος μπορεί να εισχωρήσουν υπόγεια ύδατα, αλλά εξ αιτίας της στεγανής πλέον δομής του, αυτό δε θα διαβρώνεται. Στους αρμούς διακοπής εργασιών (που δε συστήνεται να υπάρχουν, αλλά αν αναγκαστικά προκύπτουν τέτοιοι) προτείνουμε την τοποθέτηση, στο μέσον ακριβώς του πάχους των τοιχίων, υδροδιογκούμενης μαστίχης ή ακόμη καλύτερα υδροδιογκούμενου κορδονιού.
Πισίνα με τελική επιφάνεια εποξειδική βαφή

Το υδροδιογκούμενο κορδόνι πρέπει να τοποθετείται πριν από την σκυροδέτηση σε σκίμμερ, σωλήνες ή άλλα στοιχεία  που ενδεχομένως τέμνουν διαμπερώς τα τοιχία. Αλλά, προσοχή, πάντα, στο μέσον του πάχους του τοιχίου. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος η διόγκωσή του να θραύσει κάποια λεπτή στρώση σκυροδέματος και ως τέτοια, εννοείται, κάθε επικάλυψη πάχους μικρότερου των 7 εκατοστών.

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις πρανείς επιφάνειες το δαπέδου, ώστε επιμελώς να λειαίνονται με μυστράρισμα ή με τη χρήση μακριάς σπάτουλας. Διαφορετικά, η ανάγκη για επιπέδωση αυτών των επιφανειών κρίνεται απαραίτητη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες υγρομόνωσης. Τούτο, πέραν από το επιπλέον κόστος, προκαλεί ένα επικίνδυνο-ευπαθές σημείο της κατασκευής. Είναι γνωστό ότι λεπτές στρώσεις  συμβατικών τσιμεντοκονιαμάτων παρουσιάζουν τάσεις αποκόλλησης από το υπόστρωμά τους. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την σκόνη ή τη λάσπη που στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συσσωρεύεται και προσφύεται στην άγρια υφή του σκυροδέματος. Γι αυτό και υδροβολή με υψηλή πίεση, πριν τη διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος εξομάλυνσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.
ΠΡΟΣΟΧΉ:  τα υπολείμματα της υδροβολής καταλήγουν στο βαθύτερο σημείο της πισίνας, ως λάσπη. Χρειάζεται επιμελής καθαρισμός του σημείου αυτού, έτσι ώστε
Πισίνα με τελική επιφάνεια πλακάκια

να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παραμείνει ακόμη και η πιο μικρή ποσότητα λάσπης που θα προκαλέσει μια λεπτή κρούστα, όταν θα στεγνώσει. Η κρούστα αυτή θα εμποδίσει την πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία μέσα στην πισίνα κρίνεται αναγκαία η στεγανοποίηση του σκυροδέματος από την εσωτερική όψη της πισίνας με στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσεως υλικά, κατά προτίμηση κρυσταλλικής δομής και βαθιάς διείσδυσης. Η στεγανοποίηση αυτή αποτελεί μία φραγή για διαρροή των νερών της πισίνας, αλλά ταυτόχρονα και για την εισροή υπογείων υδάτων προς την πισίνα.

Τα υλικά αυτά, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να είναι ελαστικά. Ως γνωστόν τα ελαστικά τσιμεντοειδούς βάσεως στεγανωτικά κονιάματα είναι  ανθεκτικά μόνο στις θετικές πιέσεις νερού και όχι στις αρνητικές (πλην ελαχίστων). Επομένως, δεν θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εισροή των υπογείων υδάτων. Από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι ελαστικά,  θα έπρεπε και οι επόμενες στρώσεις να είναι το ίδιο ή και περισσότερο ελαστικές, προκειμένου να μη ρηγματωθούν. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, καθώς η επόμενη στρώση είναι η επιπεδωτική τσιμεντοκονία.

Αυτή η λεπτομέρεια είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπ’ όψη  από τη μελέτη, έτσι ώστε τα τοιχία της πισίνας να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο μήκος, χωρίς την πρόβλεψη αρμού διαστολής. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι τα τοιχία αυτά να εμφανίσουν συστολικές ρωγμές. Τις ρωγμές αυτές του υποστρώματος, ακριβώς επειδή τα στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσεως κονιάματα δεν είναι ελαστικά, δεν θα μπορέσουν να τις γεφυρώσουν, με αποτέλεσμα, να ρωγμιάσουν στα ίδια ακριβώς σημεία. Αυτό θα σήμαινε ότι θα είχαμε σημεία διαρροής ή εισροής υδάτων.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)