ΥΔΡΟΓΕΦΥΡΕΣ

Με τον όρο αυτό περιγράφεται κάθε πιθανή παράκαμψη μιας στεγανωτικής στρώσης από το νερό όχι από αστοχία του υλικού ή πλημμελή εφαρμογή του αλλά από γειτονικές περιοχές ή από στοιχεία που εισχωρούν στη μόνωση.
Δύο τρία παραδείγματα ακολουθούν για να προσδιορισθεί καλύτερα ο όρος:
1ο παράδειγμα: Στεγανοποιείται ένα δώμα όπου προϋπήρχε μόνωση, με τελική επιφάνεια από ταρατσόπλακες αλλά δεν στεγανοποιείται το σύνολο της επιφάνειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα όμβρια που θα εισχωρήσουν κάτω από τις πλάκες της αστεγανοποίητης επιφάνειας να καταλήξουν παρακάμπτοντας τη νέα υγρονομωτική στρώση κάτω από αυτήν.
2ο παράδειγμα: Μία ασφαλτική μεμβράνη απολήγει σε στηθαίο από τούβλα και επίχρισμα όπου επικολλάται επιμελώς. Αν το επίχρισμα είναι σαθρό, μπορεί να εισχωρήσει νερό μέσα από αυτό και διαβρέχοντας το να καταλήξει κάτω από τη στεγανωτική μεμβράνη στην ουσία παρακάμπτοντάς την.
3ο παράδειγμα: Σε παλαιά μόνωση όπου υπήρξε πρόβλημα στην υγρομόνωσή της τοποθετείται νέα υγρομονωτική στρώση με επιμέλεια και πολύ καλά υλικά. Παρ’ όλα αυτά στο από κάτω διαμέρισμα τα συμπτώματα υγρασίας συνεχίζονταν.
Μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από σωλήνα κεραίας, που ήταν ανοιχτή από πάνω και εισχωρούσε μέσα στη μόνωση, γινόταν «υδρογέφυρα» από όμβρια που συσσωρεύονταν μέσα στο σωλήνα και σταδιακά εισχωρούσαν κάτω από την υγρομόνωση.
Στην Ελλάδα εξαιτίας της άναρχης δόμησης και της απουσίας οικοδομικού ολοκληρωμένου κανονισμού οι κτιριακές κατασκευές κυριολεκτικά είναι γεμάτες από ευπαθή σημεία, όσον αφορά την υγρομονωτική προστασία τους. Αυτά τα σημεία που τα χαρακτηρίζουμε ως υδρογέφυρες θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε παρακάτω σε ότι αφορά τα οριζόντια δώματα παλαιά ή νέα. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο γίνεται περισσότερες περιπτώσεις χωρίς ασφαλώς να τις εξαντλήσουμε.

Γιώργος Μαυρουλέας
Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)