ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Η στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου είναι μια εργασία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι εύκολο να κατανοηθεί πως επισκευή μιας υγρομονωτικής στρώσης, όταν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, σ’ ένα τοιχίο ή δάπεδο υπογείου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά όταν το κτίριο και το υπόγειο κατοικείται πλέον.
Η επιλογή του τρόπου και των υλικών εφαρμογής εξαρτώνται από τους παρακάτω παράγοντες:

1)     Από το βάθος του υπογείου.
2)     Από το αν έχουμε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή και το υπόγειό μας θα βυθισθεί μέσα σ’ αυτόν ή υπάρχει κίνδυνος να βυθισθεί, αν ο υδροφόρος ορίζοντας ανυψωθεί λίγο.
3)     Από αν έχουμε «ριζόκομα» στο σκάμμα που θα δημιουργήσουμε. Δηλαδή αν τα τοιχία του υπογείου πρόκειται να ακουμπήσουν (τουλάχιστον σε μία πλευρά) πάνω σε χώμα.
4)     Από το μήκος των τοιχίων.
5)     Από την ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα (π.χ. αν είναι υφάλμυρο ή αν περιέχει λύματα).
6)     Από το αν έχουμε θετικές ή αρνητικές πιέσεις νερού. Δηλαδή αν πρόκειται να επέμβουμε από την εξωτερική πλευρά των τοιχίων (θετικές πιέσεις) ή από την εσωτερική πλευρά τους (π.χ. σε περίπτωση επισκευής όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρνητικές πιέσεις νερού.
7)     Αν το έδαφος είναι πρανές ή όχι.
8)     Από το πόσο ενισχυμένο θα είναι το δάπεδο του υπογείου (αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την επισκευή).
9)     Από το υλικό το οποίο είναι κατασκευασμένο το τοιχίο. (αυτό αφορά κυρίως τις επισκευές, καθώς πλέον σε όλες τις νέες υπόγειες κατασκευές τα τοιχία είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα).
10)Από το αν προβλέπεται θερμομόνωση των τοιχίων και του δαπέδου του υπογείου.
11)Από την περιοχή και το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν (π.χ. πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).
12)Από τις επιστρώσεις που έχουν ή που θα εφαρμοσθούν τόσο στα τοιχία όσο και στο δάπεδο του υπογείου.
Χρήσιμοι ορισμοί:
ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται για μια ευρεία γκάμα προϊόντων που ως βάση έχουν το τσιμέντο, χαλαζία σε συγκεκριμένη διαβάθμιση και προέλευση, καθώς και ρητίνες και πρόσμικτα βελτίωσης κονιαμάτων.
Το τελικό προϊόν χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό υλικό το οποίο επαλείφεται σε σταθερό υπόστρωμα.
ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: Υγρομονωτικές μεμβράνες που περιέχουν μπεντονίτη. Ο μπεντονίτης είναι υδροδιογκούμενο υλικό.
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC και ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ: Είναι στεγανωτικά φύλλα από PVC  ή πολυαιθυλένιο τα οποία συγκολλούνται στις αλληλοεπικαλύψεις τους με θερμό αέρα.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ: Ασφαλτικά φύλλα που επικολλώνται στις επιφάνειες και στις αλληλοεπικαλύψεις τους με φλόγιστρο.
ΝΤΡΕΝΑΖ: Σύστημα αποστράγγισης για την αποφυγή καταπόνησης των υγρομονωτικών στρώσεων από μόνιμη παρουσία νερών.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Στεγανοποιητικά υλικά βαθιάς διείσδυσης.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ: Στεγανωτικά κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης. Εφαρμόζονται τόσο από την εξωτερική όσο και από την εσωτερική όψη των τοιχίων του υπογείου. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι αυτών των υλικών: συμβατικά, διεισδυτικά, ελαστικά, στεγανωτικά επιχρίσματα.
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΑΖΗΣ): Ειδικά υλικά που επιτυγχάνουν με διαφόρους τρόπους τη στεγανοποίηση του σκυροδέματος.

Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)