ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΟΣ Ή ΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΥ

Κάθε υλικό συνεπώς έχει έναν συγκεκριμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που μας επιτρέπει τη χρήση του για τον ορισμό της θερμικής αντίστασης κάποιου υλικού με ορισμένο πάχος.

Οι παραδεδεγμένοι – επίσημοι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας των υλικών αναγράφονται στον ΤΟΤΕΕ του ΤΕΕ(Ιούλιος 2010) και αποτελούν στοιχείο του ΚΕΝΑΚ (κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων) με βάση τον οποίο γίνεται η ενεργειακή βαθμονόμηση ενός κτηρίου.

Σε έναν τοίχο ή σε ένα δώμα έχουμε αρκετές στρώσεις δομικών υλικών διαφορετικού πάχους. Για να μπορέσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε το συνολικό U Value (τιμή θερμοπερατότητας δηλαδή) πρέπει να βρούμε αρχικά τη θερμική αντίσταση κάθε στρώσης υλικού να τις προσθέσουμε και αυτό που θα βρεθεί να μπει ως παρονομαστής σε κλάσμα με αριθμητή τον αριθμό 1.

Παράδειγμα: Ζητάμε να προσδιορίσουμε το U value του δώματος ενός κτηρίου στην κλιματική ζώνη Β με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 1) πλάκα σκυροδέματος 12 εκατοστά πάχους

2) Διογκωμένη πολυστερίνη πάχους5 εκατοστών

3) Αφρομπετόν κλίσεων μέσου πάχους 10 εκατοστών και

4) Ασφαλτικής μεμβράνης πάχους 5χιλιοστών.

Προσδιορισμός του συνολικού U value:

1) Εύρεση θερμομονωτικής αντίστασης πλάκας σκυροδέματος: R1= d/λ σκυρ.= 0,12 /2,3= 0,05 [m2K/W]

2) Εύρεση θερμομονωτικής αντίστασης διογκωμένης πολυστερίνης: R2= d/λ δ. π.= 0,05/0.036= 1,39 [m2K/W]

3)Εύρεση θερμομονωτικής αντίστασης αφρομπετόν: R3= d/λ αφρ.= 0,10 /0,2= 0,50 [m2K/W]

4) Εύρεση θερμομονωτικής αντίστασης ασφαλτικής μεμβράνης: R1= d/λ ασφ.= 0,005/0,23= 0,02 [m2K/W]

Σύνολο θερμικής αντίστασης των στρώσεων: ΣR= R1+R2+R3+R4= 1.96 [m2K/W]

Συνολικό U Value του δώματος: U = 1/R= 1/1.96 = 0,51 [W/(m2K)]

Διαπιστώνουμε συνεπώς πως το πιο πάνω δώμα δεν καταφέρνει να πιάσει την κατώτατη τιμή του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη Β που βρίσκεται το κτήριο του παραδείγματός μας και που είναι κάτω από 0,45 W/(m2.K).

Μια πολύ απλή επέμβαση κατά την κατασκευή με την αντικατάσταση της πολυστερίνης με γραφιτούχο αντίστοιχη και με ένα εκατοστό παραπάνω ελαφρομπετόν θα έπιανε το στόχο του να έχουμε U Value κάτω από 0,45 W/(m2.K) .

Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή έχουμε χρησιμοποιήσει θερμοανακλαστικό υλικό λαμβάνουμε την τιμή της θερμικής του αντίστασης από τα πιστοποιητικά(από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια) του παρασκευαστή.

Τέλος σε περίπτωση που έχουμε διάκενα με ακίνητο αέρα που δεν επικοινωνούν με το περιβάλλον, τότε αυτά λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς που κάνουμε για τη συνολική θερμική αντίσταση του τμήματος του κελύφους που εξετάζουμε.

Αν υπάρχουν κενά που επικοινωνούν με το περιβάλλον τότε υπεισέρχονται μειωτικοί συντελεστές στους υπολογισμούς μας που περιγράφονται από τον ΤΟΤΕΕ.
Γιώργος Μαυρουλέας

Πρόεδρος  της Ecobuilders AE – MONOSCIENCE

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6085528  
 (Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων ή τμήματος αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα)